Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-12-06

PROTOKOLL NR 9/04

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen-Bylund
Chatrine Pålsson                   1 § (delvis) – 2 § (delvis)
Göran Sjönell                        1 § (delvis) – 2 § (delvis)
Conny Öhman                       1 §, 2 § (delvis), 3 – 4 §§
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell

Sekretariat:
Hans-Gunnar Axberger
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Elina Linna
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Lisbeth Löpare Johansson

1 § Hearing om banker för navelsträngsblod

Göran Hermerén inledde med en presentation av European Group of Ethics, EGE, behandling av frågan om stamcellsbanker för navelsträngsblod.

Albert Bekassy, Överläkare vid barnkliniken i Lund lämnade en redogörelse för de terapeutiska möjligheterna med navelsträngsblod.

Peter Saugmann Jensen, Sundhedsstyrelsen i Danmark berättade om utvecklingen och debatten i Danmark rörande stamcellsbanker för navelsträngsblod.

Andreas Herbst, chef för förlossningsavdelningen vid Kvinnokliniken i Lund gav förlossningsverksamhetens perspektiv på frågan.

Ingemar Hammer, rättssakkunnig på Socialstyrelsen gav Socialstyrelsens syn på kommersiella stamcellsbanker i Sverige.

Ulla Lönnqvist Endre, jurist på Landstingsförbundet, redogjorde för hur frågan bereds inom Landstingsförbundet.

Rådet fick tillfälle att fortlöpande ställa frågor mellan de olika talarna, samt att diskussion även följde efter att samtliga gäster framträtt.

Två frågor utkristalliserade sig. Dels frågan om altrustiska banker och dels frågan om vad kommersiella banker kan ha för konsekvenser för Sverige och svensk lagstiftning.

Beslutades att sekretariatet till ett kommande sammanträde skriver förslag till PM där man dels reflekterar kring den danska modellen och dels ser på vilka juridiska konsekvenser liknande bestämmelser skulle kunna medföra för svensk del.

2 § QF-PCR 

Sekretariatet hade till sammanträdet presenterat ett utkast till yttrande vars innehåll diskuterades. Det beslutades att yttrandet skulle bearbetas av sekretariatet samt sändas ut via mail så att rådet skulle kunna fatta ett beslut per capsulam före årsskiftet.

3 § Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde godkändes efter justering.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande