Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-11-15

PROTOKOLL NR 8/04

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson 6 § (delvis) – 9 §
Elina Linna 1 § – 4 § (delvis), 7 – 9 §§
Chatrine Pålsson 1 – 4 §§
Göran Sjönell
Conny Öhman 3 § – 4 § (delvis), 6 § (delvis) – 9 §
Daniel Brattgård 1 – 7 §§
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe 2 – 9 §§
Lisbeth Löpare Johansson 1 § – 8 § (delvis)
Elisabeth Rynning 2 § – 8 § (delvis)
Jan Wahlström

Sekretariat:
Hans-Gunnar Axberger
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Tuulikki Koivunen Bylund
Anne-Christine Centerstig
Christian Munthe
Kerstin Wigzell

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Anmälningar

Skrivelse har inkommit till sekretariatet angående integritetsproblem med datajournaler. Patientdatautredningen arbetar med frågan. Sekretariatet fick i uppdrag att kontakta utredningen för kartläggning av det aktuella läget.

3 § Information från andra etiska organ

UNESCO – Elaboaration of the Declaration on Universal Norms on Bioethics: Third Outline of a Text. Rådet förde en allmän diskussion kring texten.

Chatrine Pålsson och Daniel Brattgård refererade från konferensen om organdonation. Flera röster höjdes för att en konsensuskonferens är fortsatt angelägen.

Måndagen den 15 november kommer en delegation från England genom Brittiska Ambassadens försorg att intervjua Daniel Tarschys om rådets arbete. Om någon mer från rådet är intresserad av att delta är de välkomna.

4 § Forsterdiagnostik

Rådets dag med samtal om etik

En arbetsgrupp bestående av Hans-Gunnar Axberger, Lotta Eriksson, Lena Jonsson och Jan Wahlström har besökt olika kliniker i Sverige som arbetar med fosterdiagnostik. Hans-Gunnar Axberger informerade om detta arbete.

”QF-PCR”

Jan Wahlström gav en inledning till ämnet, varefter rådet förde en diskussion som utmynnade i att sekretariatet fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.

5 § Fosterreduktion

Socialdepartementet har i skrivelse daterad den 24 september 2004 anhållit om yttrande angående etiska aspekter på s.k. fosterreduktion.

Det beslutades att till sammanträdet i februari bjuda in gäster för att belysa frågan ur olika synvinklar.

6 § Stamcellsbanker för navelsträngsblod – fortsättning

Lotta Eriksson presenterade ett förslag till hearing som utarbetats av sekretariatet. Rådet fick tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer. Hearingen är tänkt att hållas vid nästa sammanträde den 2 december 2004.

7 § Genetiska fingeravtryck

Rådet har tidigare beslutat att yttra sig över departementspromemorian Genetiska fingeravtryck (Ds 2004:35). Ett förslag till yttrande hade utsänts. Detta diskuterades. Rådet fattade beslut om ett yttrande utifrån den utsända texten, med vissa kompletteringar och omdispositioner. Yttrandet biläggs.

8 § Rådets uppdrag och framtida arbete

En lista över aktuella/kommande/vilande ämnesområden för rådet att arbeta vidare med hade sänts ut med sammanträdeshandlingarna. Denna lista diskuterades.

Det diskuterades också att i framtiden ge ut ett yttrande eller Etiskt vägmärke om fosterdiagnostik.

Det etiska vägmärket ”Etik – en introduktion” behöver revideras. Sekretariatet fick i uppdrag att till sammanträdet i februari ta fram ett förslag på ”färdriktning”.

9 § Övriga frågor

Rådet har fått en inbjudan från Vårdförbundet att delta med ett symposium på Vårdstämman 2005. Sekretariatet fick i uppdrag att ta kontakt med de ansvariga och arbeta vidare med frågan.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande