Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-10-01

PROTOKOLL NR 7/04

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Tuulikki Koivunen-Bylund
Kenneth Johansson
Elina Linna 3 § – 8 § (delvis)
Conny Öhman 2 § – 8 § (delvis)
Sture Gustafson
Per-Christian Jersild t.o.m. 8 §
Lena Jonsson
Christian Munthe t.o.m. 8 §
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell

Sekretariat:
Hans-Gunnar Axberger
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Leif Carlson
Chatrine Pålsson
Göran Sjönell
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig
Göran Hermerén
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare-Johansson

Gäster vid sammanträdet:
5 § Karin Lindell och Katarina Persson från utredningen om försäkringsbolagens rätt att ta del av journaluppgifter.

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes utan justering.

2 § Information från andra etiska organ

Materialet som sänts ut inför sammanträdet kommenterades. Tuulikki Koivunen-Bylund rapporterade från en kurs i etik hon varit på vid Imperial College i London.

3 § Bifogade artiklar m.m.

Per-Christian Jersild presenterade en artikel i tidningen Science om kärnöverföring och kloning. Enligt artikeln skulle det i princip vara möjligt för två män att bli biologiska föräldrar tillsammans.

De i förväg utsända artiklarna kommenterades av ordföranden.

Då en av artiklarna rörde PGD-HLA, informerade Jan Wahlström om att en svensk familj med ett sjukt barn, sökt ersättning av allmänna medel för att resa utomlands och göra en PGD-HLA test inför en IVF. PGD-indikation finns för denna familj.

4 § DNA-registrering av brottslingar

Hans-Gunnar Axberger informerade om att Ds 2004:35, Genetiska fingeravtryck är ute på remiss. Från sekretariatets sida undrar man om detta är en fråga för rådet att arbeta vidare med.

Rådet beslutade att avge ett remissyttrande.

5 § Utredningen om försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler

Rådet gästades av Karin Lindell och Katarina Persson från utredningen. De informerade om utredningens arbete. Därefter följde diskussion med gemensamt utbyte av information och erfarenheter.

6 § Etiska dagen 2004

Ämnet för dagen är som tidigare meddelats ”Fosterdiagnostik”. Hans-Gunnar Axberger informerade om hur långt man kommit i planeringen och hur programmet för närvarande ser ut.

7 § Anmälningar

Det noterades med tillfredsställelse att konferensen om donationer, anordnad av Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska Läkaresällskapet, vilken initierats av rådet, äger rum den 2 november 2004.

8 § Omhändertagande av navelsträngsblod

Frågan bedöms som viktig för rådet att arbeta vidare med och skaffa ökad kunskap kring.

9 § Övriga frågor

Jan Wahlström väckte åter igen frågan om en ny metod inom fosterdiagnostiken där man efter ett fostervattenprov kan ge ett snabbare men inte så uttömmande svar. Sekretariatet åtog sig att återkomma till frågan vid nästa sammanträde.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande