Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-08-26 – 27

PROTOKOLL NR 6/04

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson 2 § delvis – 5 §
Göran Sjönell
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Lisbeth Löpare Johansson
Jan Wahlström

Sekretariat:
Hans-Gunnar Axberger
Lotta Eriksson
Birgitta Sjöö

Frånvarande:
Kenneth Johansson
Anne-Christine Centerstig
Niels Lynöe
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
Kerstin Wigzell

Gäster vid sammanträdet.
7 § Per-Erik Liss och Erling Karlsson från Prioriteringscentrum i Linköping

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Remissvar; Genetik, integritet och etik SOU 2004:20

Rådet diskuterade med utgångspunkt från en i förväg utsänd promemoria. Det uppdrogs åt sekretariatet att under sammanträdets gång utarbeta ett förslag till svar.

3 § Nanoteknologi

Göran Hermerén introducerade ämnet nanoteknologi genom en presentation av olika användnings-/problemområden.

Diskussion följde om hur det är lämpligt för rådet att arbeta vidare med frågan.

Ämnet bedöms vara aktuellt för rådet och sekretariatet fick i uppdrag att till ett kommande sammanträde bjuda in gäster för att bidra med ytterligare kunskap.

4 § Information från andra etiska organ

Daniel Tarschys informerade från ”The Third meeting of the EU Forum of Presidents of National Ethics Councils” i Dublin, juni 2004.

5 § Anmälningar

Rådet har anmält ett symposium till Svenska Läkaresällskapets Riksstämma om PGD. Jan Wahlström har blivit kontaktad av Föreningen för obstretik och gynekologi angående ett gemensamt arrangemang av ett symposium om PGD-HLA. Jan arbetar vidare med detta.

6 § Övriga frågor

Jan Wahlström aktualiserade frågan om att spara navelsträngsblod och stamceller. Detta mot bakgrund av att barnmorskor uppges få ekonomisk ersättning för att tillvarata blod i samband med förlossningar. Ett företag utlovar behandling mot ett flertal sjukdomar mot att man vid sitt barns förlossning tar tillvara navelsträngsblod och, mot en avgift, förvarar det hos dem för eventuell senare användning om barnet skulle bli sjukt.

Det uppdrogs åt sekretariatet att bereda frågan till nästa sammanträde.

7 § Prioriteringar inom sjukvården

Per-Erik Liss och Erling Karlsson presenterade ämnet. Därefter följde diskussion med rådet.

8 § Fortsatt arbete med remissvar SOU 2004:20

Sekretariatet presenterade ett förslag till remissvar (jfr 2 §). Efter justering beslöt rådet ett svar, som dock skulle sändas ut för eventuella synpunkter innan det expedieras.

9 § Sammanträdesdagar våren 2005

Datum för Statens medicinsk-etiska råds sammanträden under våren 2005 beslutades:

3-4 februari
11 mars
15 april
20 maj

10 § Prioriteringsfrågor, forts.

Rådet finner att det finns flera frågor inom prioriteringsområdet som är intressanta att arbeta vidare med. Frågan bevakas.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande