Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-05-14

PROTOKOLL NR 4/04

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson 1 – 5 §§
Tuulikki Koivunen Bylund 1 – 3 §§
Elina Linna
Chatrine Pålsson 1 – 5 §§
Göran Sjönell
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Sture Gustafson 1 – 7 §§
Per-Christian Jersild 4 – 10 §§
Niels Lynöe 1 – 6 §§
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe 1 – 3 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare fr.o.m. 2 §
Lotta Eriksson, sekreterare 2 – 6 §§
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:

Anne-Christine Centerstig
Göran Hermerén
Lena Jonsson
Kerstin Wigzell

Gäster vid sammanträdet:

3 § Anders Milton och Ing-Marie Wieselgren från utredningen S 2003:09 Nationell Psykiatrisamordning.
4 § Professor Anders Fasth från avdelningen för pediatrik vid Göteborgs universitet och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

2 § Skrivelse från Göran Sjönell angående mammografiscreening

Göran Sjönell redogjorde för de uppgifter som framkommit angående påstådd överbehandling av bröstcancer efter mammografiscreening.

Vid den följande diskussionen framhölls från flera håll att rådet bör ta upp den mer generella frågeställningen om förutsättningarna för att vidta ”proaktiva” metoder inom sjukvården. En inventering bör göras av vilka regler som för närvarande styr detta och av vilken verksamhet av detta slag som förekommer.

3 § Psykiatri

Hans-Gunnar Axberger gav en kort introduktion till bakgrunden till att rådet aktualiserar ämnet. Detta följdes av besök av Anders Milton och Ing-Marie Wieselgren från utredningen Nationell Psykiatrisamordning.

Milton och Wieselgren redogjorde för de psykiskt sjukas svårigheter i samhället, t.ex. att få tillgång till den vård de har rätt till. Stora svårigheter finns i samarbetet landsting – kommuner samt mellan olika typer av vårdgivare. Det är på många håll brist på resurser för de psykiskt sjuka, men de resurser som finns används inte alltid optimalt.

Ett samarbete mellan rådet och utredningen anses viktigt för båda parter.

De tänkbara kontaktytor som i första hand framkom mellan utredningen och rådet är: tvång i öppenvård, rättspsykiatrisk vård/öppenvård, registerfrågor.

4 § PGD/HLA

Hans-Gunnar Axberger redogjorde för hur PGD-frågan för närvarande bereds av regeringskansliet. En proposition utifrån de förslag som lagts fram av kommittén om genetisk integritet och rådets yttrande kan inte förväntas förrän under år 2005. För närvarande är både kommittéförslaget och rådets yttrande ute på remiss. Mot denna bakgrund beslöt rådet att fortsätta sin behandling av PGD/HLA-problematiken med sikte på ett ställningstagande i samband med att rådet som remissinstans yttrar sig över förslaget från kommittén om genetisk integritet.

Under denna punkt besöktes rådet av professorn Anders Fasth, som med utgångspunkt i den skrivelse han författat för rådets räkning utvecklade sin syn på den framtida användningen av PGD/HLA.

5 § Remisser

Ett flertal betänkanden och promemorior har inkommit till rådet för yttrande.

SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning. Förslag till remissvar hade bifogats sammanträdeshandlingarna. Förslaget godkändes av rådet.

Ds 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella. Rådet avstår från att yttra sig över promemorian.

Ds 2004:20 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning. Sekretariatet fick i uppdrag att upprätta remissvar.

Socialdepartementet angående transplantationer. Sekretariatet fick i uppdrag att svara Socialdepartementet.

6 § Fortsatt behandling av remissvar SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik

Avsnitt 9:4 i betänkandet diskuterades. Synpunkter framfördes till hjälp för sekretariatets fortsatta skrivningar.

7 § Information från andra etiska organ

De ”25 rekommendationer om de etiska, rättsliga och sociala konsekvenserna av genetisk testning” som utarbetats av en expertgrupp under Europeiska kommissionen diskuterades. Frågan om fortsatt bevakning bordlades till nästa sammanträde.

8 § Anmälningar

De anmälningar som i förväg gjorts i sammanträdesmaterialet kommenterades.

9 § Information

I förväg utsänt material kommenterades.

10 § Övriga frågor

Jan Wahlström redovisade från konferensen ”Unesco; Towards a declaration on universal norms on bioethics”. Det beslutades att avsätta mer tid vid kommande sammanträde för denna fråga.

Jan Wahlström redovisade också vad som framkommit vid en konferens om Genpatent i Warsawa.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande