Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-04-22

PROTOKOLL NR 3/04

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen Bylund
Chatrine Pålsson 3 – 11 §§
Göran Sjönell
Conny Öhman 3 – 11 §§
Sture Gustafson 1 – 5 §§
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Christian Munthe
Jan Wahlström

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Elina Linna
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Kerstin Wigzell

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Remiss: Förbättrad missbildningsövervakning, SOU 2003:126

Statens medicinsk-etiska råd tillstyrker förslagen i betänkandet och sekretariatet tar fram förslag på remissvar till nästa sammanträde.

3 § Fosterdiagnostik

Rådet beslutade att arbeta vidare med frågan på följande vis:

dels att Fosterdiagnostik ska vara ämnet för Rådets dag med samtal om etik i december
dels att komma med en skrift i ämnet.

Diskussion följde om hur skriften ska utformas och man beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Hans-Gunnar Axberger, Jan Wahlström och Göran Hermerén som till nästa sammanträde ska komma med ett förslag på hur arbetet med skriften ska drivas vidare.

4 § Organhandel

Frågan diskuterades ingående och olika aspekter belystes. Det uppdrogs åt sekretariatet att utifrån dagens diskussion skriva en PM samt att till kommande sammanträden bjuda in personer som ytterligare kan belysa frågan.

5 § Remiss: Genetik, Integritet och Etik (SOU 2004:20)

Betänkandet har ännu inte officiellt inkommit för remissbehandling till rådet, men man beslutade att börja diskutera det ganska omfattande materialet redan nu för att kunna komma med ett väl underbyggt yttrande. Rådet diskuterade därför vissa delar av yttrandet och kommer fortlöpande att komma tillbaka till det under kommande sammanträden.

6 § Översättning av rådets yttrande angående PGD till engelska

En engelsk översättning av yttrandet föreligger, men då det finns vissa tveksamheter i bl.a. ordval uppmanades rådets medlemmar att komma med förslag på ändringar till sekretariatet.

7 § Referat från konferensen ”Preimplantaion HLA Typing & Stemcell Transplantation

Jan Wahlström refererade från konferensen. Det beslutades att uppdra åt sekretariatet att i samarbeta med Jan Wahlström och Göran Hermerén ta fram förslag på yttrande angående PGD-HLA.

8 § Information från andra etiska organ

Någon information utöver den som Jan Wahlström gav vid 7 § förelåg inte.

9 § Anmälningar

Hans-Gunnar Axberger föredrog det i förväg utsända materialet.

10 § Information

Förutom att bilagt material kommenterades har ytterligare en remiss kommit in till sekretariatet. Ds 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella. Promemorian delades ut till rådets medlemmar som ombads studera betänkandet till nästa sammanträde.

11 § Övriga frågor

Utredningen om försäkringsbolagens rättighet att ta del av patientjournaler, har hört av sig till sekretariatet och samråd med utredningen kommer att ske fortlöpande. Sekretariatet kommer att rapportera till rådet.

Göran Hermerén informerade om att en Nanoteknologikonferens kommer att äga rum den 7 juni 2004.

Jan Wahlström berättade om oppositionen mot Myriad Genetics patent på gener.

Han redogjorde också för ett patientfall där ett föräldrapar vill göra PGD-undersökning.

Sammanträdet den 4 juni är preliminärt planerat att äga rum i Linköping för att besöka Prioriteringscentrum där. Sekretariatet har i skrivande stund ännu inte fått klart från Linköping, varför något slutligt beslut inte kan tas.

Dubbelsammanträdet i augusti är bokat på Engsholms slott söder om Stockholm. Sekretariatet kommer att återkomma med en detaljerad resplan för att i möjligaste mån underlätta för alla att ta sig dit.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande