Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-03-12

PROTOKOLL NR 2/04

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Tuulikki Koivunen Bylund
Chatrine Pålsson 3 – 11 §§
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson 5 – 11 §§
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Elina Linna
Göran Sjönell
Conny Öhman
Anne-Christine Centerstig
Christian Munthe
Kerstin Wigzell

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Planering inför kommande sammanträden

En plan inför vårens sammanträden, som presenterades av sekretariatet, diskuterades.

Dessutom diskuterades hur dokumentationen från förra etiska dagen lämpligast bör hanteras. Beslutades att en sammanställning bör läggas ut på nätet och även finnas tillgänglig på sekretariatet som stencilupplaga.

3 § Fosterdiagnostik

Jan Wahlström inledde med en föredragning av det underlag som sänts ut med sammanträdeshandlingarna.

Diskussion följde angående vilka som är de mest relevanta frågorna för rådet att arbeta vidare med.

Det beslutades att rådet bör komma med någon form av yttrande och det uppdrogs åt sekretariatet att till nästa sammanträde sammanfatta dagens diskussion för en fortsatt behandling av frågan.

4 § Rådets dag med samtal om etik

Det beslutades att Rådets dag med samtal om etik 2004 ska ha rubriken Fosterdiagnostik.

Sekretariatet fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

5 § Fortsatt behandling av frågeställningar kring PGD

Rådet enades om att till kommande sammanträden bjuda in gäster för att ytterligare belysa ämnet ur olika synvinklar.

Sekretariatets förslag till symposium vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 2004 godkändes. Jan Wahlström utsågs till moderator.

6 § Remisser

1. Transplantationer räddar liv (Ds 2003:57)

Sekretariatets förslag till remissvar diskuterades och sekretariatet fick i uppdrag att utefter dagens diskussion revidera förslaget och överlämna det till Socialdepartementet efter det att rådet har fått lämna synpunkter ännu en gång.

2. Förbättrad missbildningsövervakning (SOU 2003:126)

Remissvar utarbetas av sekretariatet och rådet återkommer till betänkandet vid kommande sammanträde.

3. Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20)

Betänkandet har ännu inte sänts ut på remiss.

Det beslutades att uppdra åt sekretariatet att till de kommande sammanträdena spalta upp betänkandets frågeställningar, vilka sedan behandlas av rådet vartefter.

7 § Oregons ”Death with Dignity”-program

Per Jersild informerade från ett besök i USA. Rådet gavs därefter möjlighet att ställa frågor och en diskussion följde.

8 § Information från andra etiska organ

Det i förväg utsända materialet kommenterades. Vidare informerade Göran Hermerén om att en rapport om kommersiella blodbanker färdigställts av EGE.

Med anledning av ovanstående informerade Jan Wahlström att etikkommittén för Västra Götalandsregionen planerar att inrätta en kommersiell blodbank.

9 § Anmälningar

Inbjudan har kommit in till ett flertal konferenser. Dessa presenterades i det i förväg utsända materialet inför sammanträdet.

Den engelska översättningen av SMERs yttrande angående PGD presenterades och rådets medlemmar åtog sig att till nästa sammanträde läsa igenom yttrandet och komma med eventuella kommentarer.

I detta sammanhang berättade Jan Wahlström att han ska åka på en konferens på Cypern angående PGD-HLA.

10 § Information

Bilagt material presenterades.

11 § Övriga frågor

Jan Wahlström informerade om att han ska åka på en konferens om genpatent i Warsawa.

Han redogjorde vidare för nya upptäckter angående s.k. fragile X-mutation i gener. De nya upptäckterna kan komma att komplicera den uppsökande genetiska verksamheten.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande