Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2004-01-15-16

PROTOKOLL NR 1/04

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson               3 – 11 §§
Göran Sjönell
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                    5 – 11 §§
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson  8 – 11 §§
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell                  9 – 11 §§

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare 6 § (delvis) – 11 §
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Anne-Christine Centerstig
Göran Hermerén

Gäster vid mötet:
Professor Christina Berg, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska sjukhuset 4 §
Docent Ulla-Britt Wennerholm, Förlossningsläkare, Sahlgrenska sjukhuset/Östra 4 §
Annika Wolfbrand, Transplantationskoordinator, Sahlgrenska sjukhuset 5 §

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Information från andra etiska organ

Daniel Tarschys informerade om ett möte som European Forum höll i Rom i december 2003.

3 § PGD 1

Vid sammanträde den 4 december 2003 beslutades att yttrande om PGD skulle tillsändas Socialdepartementet. Efter genomgång av materialet beslutade ordföranden att en ytterligare diskussion inom rådet behövdes. Rådet tog därför upp ämnet ånyo.

4 § Risker vid IVF

Rådet hade bjudit in Professor Christina Berg, Reproduktionsmedicin Sahlgrenska sjukhuset och docent Ulla-Britt Wennerholm, Förlossningsläkare, Sahlgrenska sjukhuset/Östra.

Christina Berg informerade om antalet provrörsbefruktningar som görs i Sverige, frekvensen av flerbörd, metoder, m.m.

Ulla-Britt Wennerholm redogjorde för de kunskaper man har om situationen för de barn som föds efter IVF.

Rådet gavs sedan tillfälle att ställa frågor och diskutera med de inbjudna.

5 § Organdonation

SMER hade bjudit in Annika Wolfbrand som är verksam som transplantationskoordinatior vid Sahlgrenska sjukhuset. Hon berättade om sitt arbete och om hur verksamheten bedrivs vid den enhet som hon arbetar vid.

Därefter gavs tillfälle till frågor och diskussion.

6 § Remiss: Transplantationer räddar liv

Rådet diskuterade förslag till svar på remissen.

7 § PGD 2

Fortsatt diskussion om förslaget till yttrande angående PGD.

Beslutades att yttrandet ska tillsändas Socialdepartementet under nästkommande vecka samt att ett pressmeddelande kommer att gå ut i samband med detta.

8 § Anmälningar

Bilagt material diskuterades.

9 § Information

Bilagt material diskuterades.

10 § Övriga frågor

Inga punkter hade anmälts.

11 § Rådets framtida arbete

Diskussion följde om digniteten av de ämnen rådet f.n. arbetar med samt vilka ämnen det är aktuellt för rådet att ta upp under det kommande året. Det redogjordes för förväntade kommande remisser, eventuella nya frågor att aktualisera samt övrigt arbete.

Sekretariatet gör en sammanställning av detta.

Dag 2 den 16 januari

Den 16 januari hade Daniel Brattgård och Jan Wahlström inbjudit till ett studiebesök vid Sahlgrenska sjukhuset/Östra. Där bjöds rådet på ett mycket informativt och ambitiöst program. Ett stort tack framförs på detta vis till Daniel och Jan.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande