Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-12-04

PROTOKOLL NR 8/03

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson 2 § (delvis) – 8 §
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson 2 § (delvis) – 8 §
Göran Sjönell 2 § (delvis) – 8 §
Conny Öhman
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Niels Lynöe
Lisbeth Löpare Johansson 2 § (delvis) – 8 §
Christian Munthe
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell 1 – 3 §§

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare 1- 2 §§ (delvis)

Frånvarande:
Anne-Christine Centerstig
Elisabeth Rynning

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

2 § PGD

Förslaget till yttrande rörande PGD diskuterades och rådet kom efter överläggning fram till beslut. En slutversion av yttrandet skall skickas ut vecka 50, varefter ledamöter och sakkunniga har tillfälle att inkomma med synpunkter i justerade delar.Yttrandet skall expedieras i vecka 51.

3 § Användande av PKU-prover i brottsutredningar

Kerstin Wigzell meddelade att Socialstyrelsen behandlar frågan som både
tillsynsärende och principfråga. Hon meddelade vidare att frågan skulle slutbehandlas i Socialstyrelsens styrelse dagen därpå, den 5 december.

Rådet fann principfrågan om utlämnande av PKU-prover för brottsutredningar av intresse för SMER att diskutera. Andra problem rörande biobanker aktualiserades och rådet beslutade att fortsatt bevaka biobanksfrågorna för att ta upp dem till diskussion ur ett brett perspektiv längre fram.

4 § Samråd med kommittén om Genetisk integritet rörande fosterdiagnostik

Hans-Gunnar Axberger informerade om kommitténs arbete i frågan rörande fosterdiagnostik. Han berättade att Jan Wahlström skrivit ett bakgrundsmaterial rörande fosterdiagnostik för kommittén. Kommittén kommer dock med stor sannolikhet inte att följa upp alla de frågor som ställs i denna promemoria, varför det kan finnas anledning för SMER att inleda arbete och diskussioner kring fosterdiagnostik. Rådet beslöt att frågan om fosterdiagnostik skall tas upp till behandling i rådets kommande verksamhet.

5 § Information från andra etiska organ

Daniel Tarschys och Göran Hermerén informerade om COMETH mötet i Strasbourg den 1-2 december.

Göran Hermerén tipsade rådet om Europarådets skriftserie Ethical Eye.

Niels Lynöe informerade om att Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik diskuterar frågan om altruistiska donationer och dödshjälp. I samband med dödshjälpsfrågan fokuserar de på frågan om hur stort behovet av dödshjälp är, samt hur man skulle kunna få fram denna information. Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik skissar också på ett förslag rörande etikutbildningen av läkare i Sverige.

6 § Anmälningar

Lagrådsremissen rörande genpatent diskuterades.

Daniel Tarschys meddelade att någon form av utredning är på gång inom Justitiedepartementet ang. försäkringsbolagens tillgång till hälso- och sjukvårdsjournaler.

7 § Information

Bilagt material presenterades.

8 § Övriga frågor

Jan Wahlström aktualiserade frågan om dagordning för studiebesöket på Sahlgrenska under januarisammanträdets andra dag. Önskemål från rådet lämnades.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
Sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande