Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-11-07

PROTOKOLL NR 7/03

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson            1 – 2 (delvis)
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna
Chatrine Pålsson
Göran Sjönell                 2 – 8 §§
Conny Öhman
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                 2 § (delvis) – 8 §
Niels Lynöe                    6 – 8 §§
Lisbeth Löpare Johansson
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell

Hans-Gunnar Axberger, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § PGD – fortsatt diskussion

Förslaget till yttrande diskuterades och efter överläggningar enades rådet om huvuddragen i promemorian, varvid majoriteten anslöt sig till alternativ 2 beträffande PGD/HLA. det beslöts att vissa justeringar skulle göras i promemorian och att dessa skulle tas upp vid nästa sammanträde.

3 § Anmälningar

Medlemmar i rådet som är intresserade av någon av de inbjudningar till konferenser som bilagts sammanträdeshandlingarna, ombeds kontakta sekretariatet.

4 § Information

Bilagt material presenterades.

5 § Övriga frågor

En departementspromemoria om transplantation är nu klar. Rådet anser det viktigt att få ta del av den. Lena Jonsson meddelade att promemorian kommer att sändas på remiss till rådet.

SMERs sammanträde som var planerat till 2003-04-23, flyttas till 2003-04-22.

6 § Psykiatri – gränsdragningen mellan integration och särbehandling

Frågan aktualiserad utifrån den senaste tidens våldsamma händelser. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan och komma med förslag på möjliga förbättringar inom vården av psykiskt sjuka med svåra våldstendenser.

Socialstyrelsen har tagit kontakt med SMER med uppmaning att överväga att behandla frågan.

Med anledning av att frågan just nu utreds av andra grupper beslutades att man ska bevaka frågan, men inte göra något aktivt just nu.

Man beslutade att till ett senare sammanträde bjuda in Anders Milton, som fått regeringens uppdrag att utreda frågan.

7 § Biobanker – Remiss ”Förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna   råden (SOSFS2002:11)”

Efter diskussion beslöt rådet att för kännedom till Socialstyrelsen översända den promemoria Elisabeth Rynning inför dagens sammanträde ställt till rådets förfogande, under förutsättning att Elisabeth Rynning inte hade något att erinra mot detta.

8 § Information från andra etiska organ

Göran Hermerén berättade att nästa stora fråga som EGE kommer att behandla är frågan om blodbanker för navelsträngsblod.

Niels Lynöe rapporterade från Svenska läkaresällskapets etikkommitté där man just nu ser över etikutbildningen för läkare och sjuksköterskor.

Daniel Tarschys har varit på besök hos Danmarks etiska råd. En stor fråga som behandlas där just nu är patenträtt. Man upplever samma problemställningar som i Sverige och debatten liknar vår.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande