Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-09-26

PROTOKOLL NR 6/03

Närvarande:
Kenneth Johansson, t.f. ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Tuulikki Koivunen Bylund 1 – 8 § (delvis)
Elina Linna                     1 – 6 §§
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig
Sture Gustafson
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                 1 – 7 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Daniel Tarschys
Chatrine Pålsson
Göran Sjönell
Conny Öhman
Kerstin Hagenfeldt
Lisbeth Löpare Johansson
Christian Munthe
Kerstin Wigzell

Gäster vid mötet:
Niels Lynöe, Svenska läkaresällskapets etikkommitté
Professor emeritus Lennart Widén, Karolinska institutet 7 §
1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § PGD – fortsatt diskussion

Göran Hermerén inledde med resonemang kring riskanalys, vetenskapsteoretiska överväganden och metodproblem vid olika studier. Han redogjorde vidare för en studie om ev. risker vid provrörsbefruktning/IVF. Jan Wahlström kompletterade med information om nya studier rörande IVF.

Rådet diskuterade om möjliga ökade risker vid provrörsbefruktning ev. påverkar rådets ställningstaganden i frågorna om PGD.

3 § Organdonation

Diskussion om hur rådet bör gå vidare med Organdonationsfrågan. Beslut i frågan lämnades öppet. Det ansågs dock angeläget att rådet fortsätter sina diskussioner kring olika former av samtycke.

Det uppdrogs åt sekretariatet att bevaka hur diskussionerna och planerna går med den av SMER föreslagna konsensuskonferensen.

4 § Information från andra etiska organ

Informerades om tidigare utsänt material.

5 § Anmälningar

Med anledning av att Socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter för Biobanklagen bilagts sammanträdeshandlingarna, upplyste Jan Wahlström om de problemställningar som finns med anledning av lagens tillämpning.

Birgitta Sjöö berättade att det är ett stort intresse för Etiska dagen 2003 och uppmanade de medlemmar i rådet som inte medverkar att anmäla sig om de är intresserade av att komma på konferensen.

6 § Information

Bilagt material kommenterades.

7 § Livets slut: Vård, värdighet, vetande

Rådet hade bjudit in professor emeritus Lennart Widén för att klargöra de neurologiskt handikappades situation i livets slutskede. Professor Widén redogjorde för olika patientgruppers situation och olika tänkbara lösningar för att komma tillrätta med smärttillstånd. Därefter följde frågor och diskussion.

Det beslutades att till nästa sammanträde bjuda in någon som ytterligare kan belysa de neurologiskt handikappades situation samt någon som kan berätta om situationen för de svårt sjuka spädbarn som föds direkt in i livets slutskede.

8 § Farmakogenetik

Jan Wahlström inledde diskussionen med att presentera fakta och skisserade den etiska problematik som föreligger i frågan.

Nuffield councils rapport Pharmacogenetics: ethical issues kommenterades.

Rådet ansåg att frågan fortsättningsvis bör bevakas och diskuteras eftersom det är av stor vikt att farmakogenetiken implementeras på ”rätt sätt” inom sjukvården. Olika former för framtida hantering av frågan diskuterades.

9 § Övriga frågor

Jan Wahlström uppmärksammade rådet på möjliga etiska komplikationer med fosterreduktion. Rådet fann att frågan föreföll viktig att prioritera och det uppdrogs därför åt sekretariatet att till ett kommande sammanträde bjuda in gäster som kan belysa frågan för rådet.

Sture Gustafson uppmärksammade rådet på etiska problem med sjukvård för interner som står i begrepp att friges från kriminalvårdsanstalter. Det uppdrogs åt Sture Gustafson att ta underhandskontakt med Kriminalvårdsstyrelsen.

Lotta Eriksson aktualiserade frågan om ett nytt etiskt vägmärke utefter Etiska dagen 2003.
Beslutades att vänta med att ta ställning till detta.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Kenneth Johansson
T.f. ordförande