Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-08-21 – 22

PROTOKOLL NR 5/03

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson                       1 – 4 §§
Tuulikki Koivunen Bylund    1 – 4 §§
Elina Linna
Chatrine Pålsson               3 – 12 §§
Göran Sjönell
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig   1 – 6 §§
Sture Gustafson
Kerstin Hagenfeldt
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Lisbeth Löpare-Johansson
Christian Munthe                1 – 4 §§
Elisabeth Rynning              5 – 12 §§
Jan Wahlström
Kerstin Wigzell                  1 – 7 (delvis) §§
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare ej 5 – 6 §§

Frånvarande:
Kenneth Johansson
Conny Öhman

Gäster vid mötet:
Niels Lynöe, Svenska läkaresällskapets etikkommitté
Professor Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska institutet 4 §

1 § Rekrytering av ny huvudsekreterare i SMER

Lena Jonsson rapporterade att rekryteringen av ny huvudsekreterare till SMER är mer eller mindre i hamn, men eftersom inget ännu är helt klart nämndes inget namn.

2 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

3 § PGD

Förslaget till yttrande i PGD-frågan diskuterades och synpunkter lämnades till sekretariatet som reviderar textmaterialet inför ett kommande sammanträde.

Det beslutades också att kommittén om genetisk integritet, som ett led i dess arbete med frågan, ska få ta del av skissen till yttrande i den form som föreligger.

4 § Farmakogenetik

Professor Magnus Ingelman-Sundberg vid Karolinska Institutet redogjorde för vad begreppet farmakongenetik innebär samt vilka fördelar och nackdelar tekniken kan få för enskilda patienter och för sjukvården i stort.

Rådet fick därefter tillfälle att ställa frågor och diskutera frågan med den inbjudne gästen.

5 § Rådets framtida arbete

Rådet beslutade att i första hand prioritera redan påbörjade ämnen. Flera tänkbara framtida ämnen för SMER att arbeta vidare med diskuterades. Sekretariatet sammanställer och frågan tas på nytt upp vid nästa sammanträde.

6 § Rådets dag med samtal om etik 2003

Lotta Eriksson informerade om det planerade programmet inför etiska dagen 2003.

7 § Utredningen om förmyndare och gode män

Själva frågan som sådan diskuterades samt de problemställningar som förs fram i lagförslaget från utredningen.

Sekretariatet gavs därefter i uppdrag att sammanställa rådets synpunkter för att delge utredningen.

8 § Eutanasi

Förslag lämnades på lämpliga gäster att bjuda in till en kommande hearing. Detta för att rådet ska beredas tillfälle att inhämta ytterligare kunskaper. Det påpekades att Eutanasi inte är adekvat rubrik för den fråga som behandlas, varför rubriken beslutades ändras till ”Livets slut: Vård, värdighet, vetande”.

9 § Information från andra etiska organ

Göran Hermerén informerade om en ny rapport om gentester som EGE givit ut.

Daniel Tarschys informerade från mötet i juni i Aten mellan representanter för nationella etikkommittéer från olika medlemsländer inom EU.

Niels Lynöe redogjorde från Svenska läkaresällskapets etikkommitté. Bl.a. planeras ett etiskt pris för gott omdöme bland läkare som kommit på bra lösningar på etiska problem.

Han berättade också att det i Sverige planeras en randomiserad studie om tillsatser av folsyra i livsmedel.

10 § Anmälningar

Lisbeth Löpare-Johansson förordnas som sakkunnig i SMER. Lisbeth ersätter Margareta Albinsson som representant för Vårdförbundet.

Skrivelse från Sveriges läkarförbund ang. försäkringsbolagens tillgång till, och hantering av, journaluppgifter har inkommit till rådet.

Information om SMER-symposium på Svenska läkaresällskapets riksstämma: Försäkringsbolagens hantering av journaluppgifter, Stockholmsmässan, fredagen den 28 november kl. 12.30-14.00.

Ang. förslag till konsensuskonferens med syfte att förbättra tillgången på organ och vävnader. Svar på SMERs skrivelse har inkommit från Socialstyrelsen.

Följande inbjudningar till konferenser och liknande arrangemang har inkommit till sekretariatet:

Preliminärt program inför hösten från KS etikråd.

International Forum on Bioethical and Biomedical Law, Marseille 16 – 19 september 2003.

Inbjudan till ”Den femte Europeiska Donationsdagen”, Stockholm, lördagen den 4 oktober 2003.

Inbjudan till ”Gentekniken, allmänheten och samhället”, symposium vid Mitthögskolan i Östersund den 2-3 oktober 2003.

Inbjudan; Establishing biobanks for medical research: ethical, legal and social issues, National Ethics Council på Brittiska ambassaden i Berlin den 10 september 2003.

11 § Information

Bilagt material kommenterades.

12 § Övriga frågor

Beslutades att inför det fortsatta arbetet med ämnet ”Farmakogenetik” bjuda in ytterligare gäster till kommande sammanträden.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande