Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-05-14

PROTOKOLL NR 4/03

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson                  ej 7 §
Leif Carlson
Kenneth Johansson              1-2 §§, 6-11 §§
Elina Linna
Chatrine Pålsson                  1-2 §§, 6-11 §§
Göran Sjönell                       2-11 §§
Conny Öhman                      2-11 §§
Anne-Christine Centerstig      2-11 §§
Sture Gustafson
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                       ej 7 §
Christian Munthe                   1-2 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström                     ej 7 §
Kerstin Wigzell                     2-6 §§

Ann-Charlotte Smedler, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare
Susanne Adlercreutz, praktikant

Frånvarande:
Tuulikki Koivunen Bylund
Margareta Albinsson
Daniel Brattgård
Kerstin Hagenfeldt
Göran Hermerén

Gäst vid mötet:
Överläkare Carl Johan Fürst 6 §

1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Rådet förde fortsatta diskussioner om PGD, PGD-AS och PGD-HLA. Förslag på revidering och utveckling av dokumentet lämnades till sekretariatet som till nästa sammanträde arbetar vidare med förslag till yttrandet.

3 § Information från andra etiska organ

Följande information hade bilagts möteshandlingarna:

Mötesrapport från Strasbourg, 13 september 2002 (COMETH-BU).

Planering inför ”Fifth International Meeting of National Bioethics Advisory Bodies”.

4 § Anmälningar

Följande anmälningar hade bilagts handlingarna inför sammanträdet:

Entledigande och förordnande av ledamot i Statens medicinsk-etiska råd.
Entledigande av Nina Rehnqvist och förordnande av Kerstin Wigzell.

Remissyttrande: Promemoria om genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar.

Remissyttrande: Working document on the application of genetics for health purposes.

Kommittédirektiv Ny organisation för etikprövning av forskning (Dir. 2003:43).

The Annual Intensive Five-Day Course on Medical Ethics, Imperial College, London 15-19 september 2003.

7th European Conference of National Ethics Commitees (COMETH.) Strasbourg 1-2 december 2003.

Anmälningsblankett till dubbelsammanträde i SMER 21-22 augusti 2003.

Medlemmar i rådet som är intresserade av någon av ovanstående konferenser/kurser ombeds ta kontakt med sekretariatet.

Vidare informerade Ann-Charlotte Smedler om att frågan om försäkringsbolagens hantering av journaluppgifter har uppmärksammats mycket på senare tid. Journalister och allmänhet har hört av sig till sekretariatet, och intresse finns på ministernivå. Lena Jonsson berättade också att SMERs skrivelse till Socialdepartementet har överlämnats till Finansdepartementet, där den nu bereds vidare.

Daniel Tarschys informerade om det seminarium om Biopatent som hölls i Riksdagens lokaler den 12 maj.

5 § Övriga frågor 1

Jan Wahlström aktualiserade frågan om farmakogenetik. Ämnet har tidigare aktualiserats under hösten 2002. Stor okunskap råder och det är angeläget att ta fram fakta.

Det beslutades att frågan åter ska prioriteras och tas upp till diskussion.

6 § Eutanasi

Carl Johan Fürst, överläkare vid Stockholms sjukhem hade bjudits in för att delge rådet sina erfarenheter om vård i livets slutskede. Efter en mycket informativ föredragning gavs rådet möjlighet att ställa frågor.

7 § Svar på remiss SOU 2002:119, Rättslig reglering av stamcellsforskning

Bilagt förslag till remissvar diskuterades och förslag på slutjusteringar lämnades till sekretariatet.

Sekretariatet skriver förslag till yttrande att justeras per capsulam.

8 § Rådets dag med samtal om etik 2003

Rådet enades om att temat för dagen, vilken äger rum den 5 december 2003, ska vara ”Handikapp och Bioetik”. Från rådet utsågs Sture Gustafson, Jan Wahlström och Anne-Christine Centerstig att bistå sekretariatet i programarbetet.

9 § Organdonation

Ordföranden aktualiserade ämnet ”organdonation” genom att ställa frågan ”Hur ska SMER arbeta vidare med detta?” Efter diskussion beslutades att avvakta besked om huruvida en konsensuskonferens kommer att anordnas och vilka önskemål anordnarna kan ha rörande bidrag från SMER.

10 § Övriga frågor 2

Jan Wahlström presenterade etiska frågeställningar kring problemen med amino-PCR, vilken är en enklare metod att analysera fostervattenprov eller prov från moderkaka. Metoden ger inte lika uttömmande svar på kromosomavvikelser som den analys som vanligtvis utförs, men den är betydligt billigare och ger snabbare svar. Metoden visar inte heller utseendemässiga kromosomavvikelser.

Rådet diskuterade också förläggningen av rådets internat både tidsmässigt under dagen och rent geografiskt.

Beslutades att vid nästa internat ha de vanliga arbetstiderna lunch – lunch och då ta upp och diskutera om det finns behov av förändringar.

11 § Information

Bilagt material diskuterades.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande