Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-03-07

PROTOKOLL NR 2/03

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Leif Carlson
Kenneth Johansson
Tuulikki Koivunen Bylund
Elina Linna                           1-4 §§, 6-10 §§
Chatrine Pålsson
Göran Sjönell
Conny Öhman
Margareta Albinsson              4 § delvis, 5-9 §§
Daniel Brattgård
Sture Gustafson                    2-5 §§
Kerstin Hagenfeldt
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                       3-10 §§
Christian Munthe                  1-5 §§
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström                     1-2 §§, 4-10 §§
Ann-Charlotte Smedler, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare
Susanne Adlercreutz, praktikant

Frånvarande:
Anne-Christine Centerstig
Göran Hermerén
Nina Rehnqvist-Ahlberg
1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes efter justering.

2 § Preimplantatorisk genetisk diagnostik: Underhandskontakter med kommittén för genetisk integritet

Rådet har beretts möjlighet att ta del av skrivningar i ämnet från kommittén om genetisk integritet. SMERs medlemmar ombeds lämna sina synpunkter till sekretariatet som sammanfattar och vidarebefordrar till kommittén.

3 § Förslag till yttrande Preimplantatorisk genetisk diagnostik – kromosomavvikelsescreening (PGD-AS)

Förslag till yttrande diskuterades och förslag på revidering lämnades till sekretariatet. Ett uppdaterat förslag kommer att presenteras vid nästa sammanträde.

4 § Organdonation

Utkast till skrivelse adresserad till Landstingsförbundet, Svenska läkaresällskapet och Socialstyrelsen angående behovet av en konsensuskonferens diskuterades och reviderades. Daniel Brattgård och Elisabeth Rynning fick i uppdrag att tillsammans med sekretariatet justera texten.

De oklarheter som finns i aktuell lagstiftning diskuterades också.

Ett svar på brevet från OFO diskuterades och det beslutades att man i svaret ska hänvisa till den kommande konsensuskonferensen.

5 § Remiss av betänkandet ”Rättslig reglering av stamcellsforskning 
(SOU 2002:119)”

Betänkandet diskuterades och det uppdrogs åt sekretariatet att sammanfatta synpunkterna och inför nästa sammanträde ta fram ett första utkast till remissvar .

6 § Tillämpad genetik – tilläggsprotokoll till Europarådskonvention om mänskliga rättigheter och biomedicin

Protokollet diskuterades i stora drag. Mer ingående synpunkter på protokollet ska lämnas till sekretariatet som sammanställer till nästa sammanträde.

7 § Information från andra etiska organ

Följande texter från andra etiska organ presenterades för SMER:

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsgruppen för forskningsetik 2003-01-19 på Vetenskapsrådet.

Yttrande från European Group on Ethics in Science and New Technologies to the Euorpean Comission, Ethical aspects of clinical research in developing countries, (EGE), 4th February 2003. På en punkt skiljer sig EGE:s yttrande något från Helsingforsdeklarationen, då man öppnar upp för möjligheten att under vissa omständigheter ge en kontrollgrupp placebo istället för bästa kända behandling.

8 § Anmälningar

Följande anmälningar presenterades för SMER:

Minnesanteckningar från möte med utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04) vid sammanträde den 7 februari 2003.

Anmälningsblankett till SMERs dubbelsammanträde den 3-4 april 2003 i Uppsala. Förslag till dagordning diskuterades.

”Hjälp att dö eller döda” – eutanasi i religion och kultur. Karolinska sjukhusets etikråd inbjuder till kostnadsfritt seminarium den 12 mars kl. 13.00-16.00.

Kammarrättsdom i Göteborg om tillträde till kliniska forskningsdata.

Förhandsinformation om en konferens om kloning av djur den i oktober 2003 med Gentekniknämnden som huvudarrangör. Sekretariatet deltar i planeringsmötena även fortsättningsvis.

9 § Information

Bilagt material lämnades utan kommentar.

10 § Övriga frågor

Jan Wahlström anmälde fostermedicin som ett framtida ämne för SMER att diskutera.

Anmälan av symposium till Svenska läkaresällskapets riksstämma 2003. Som ämne valdes ”Försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler” och det bestämdes att SMER skulle söka ett samarbete med Barnläkarföreningen.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande