Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2003-02-07

PROTOKOLL NR 1/03

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande
Leif Carlson                       t.o.m § 8 (delvis)
Kenneth Johansson           1 – 3 §§
Tuulikki Koivunen Bylund    6 – 8 §§
Margareta Albinsson
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig
Sture Gustafson                 3 – 8 §§
Kerstin Hagenfeldt
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson                    1 – 3 §§, 8 §
Nina Rehnqvist – Ahlberg     8 §

Ann-Charlotte Smedler, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Ingrid Andersson
Elina Linna
Chatrine Pålsson
Göran Sjönell
Conny Öhman
Göran Hermerén
Christian Munthe
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Gäster vid sammanträdet:
Från Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04) 3 §
Bo Broomé
Per Olsson
Eva Karlsson Helghe
Göran Lantz
Ulla Lönnqvist Endre
Ann-Charlotte Wallin
Charlotte Hall

Intensivvårdsöverläkare Anders Nydahl      8 §
1 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

2 § Rättslig reglering av stamcellsforskning

Det nyligen presenterade delbetänkandet från Kommittén om genetisk integritet (2001:01), ”Rättslig reglering av stamcellsforskning” (SOU 2002:119), diskuterades en första gång.

Lena Jonsson berättade att betänkandet inom kort kommer att sändas ut på remiss och att SMER kommer att anmodas att yttra sig.

3 § Beslutsfattande för icke beslutskompetenta vuxna inom hälso- och sjukvård

Bo Broomé, ordförande i Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04) berättade om utredningens uppdrag och problemet med vem som ska företräda icke beslutskompetenta vuxna inom hälso- och sjukvård. Någon lagstiftning finns för närvarande inte i Sverige.

Utredningen är mån om att höra SMERs synpunkter i vissa av de frågor utredningen har att ta ställning till.

Rådet diskuterade med utredningens företrädare och båda parter hade möjlighet att ställa frågor till varandra.

Under utredningens gång kommer fortsatt samråd att ske med SMER.

4 § Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Frågorna om PGD, PGD-AS och PGD för HLA-bestämning bordlades till nästa sammanträde.

5 § Information från andra etiska organ

Daniel Tarschys informerade om ”Meeting of the presidents and secretaries general on National Ethics Councils in Member States”, som hölls i Bryssel den 12 december 2003 och i vilket han och Ann-Charlotte Smedler deltog.

Sekretariatet uppmärksammade rådet på ett principiellt godkänt beslut från sammanträde med Göteborgs Forskningsetikkommitté Ö den 16 december 2002, där ett forskningsprojekt rörande preimplantatorisk genetisk screening (PGD-AS) med avsikt att välja ”det bästa” embryot vid provrörsbefruktning på kvinnor i hög reproduktiv ålder, godkänts av kommittén.

Samtliga protokoll från Vetenskapsrådets arbetsgrupp för forskningsetik inom ämnesområdet medicin för år 2002, vilka efterfrågats av rådet, presenterades av sekretariatet.

Kerstin Hagenfeldt rapporterade från Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. I likhet med SMER har SLS etikdelegation haft besök av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare, och Kerstin redogjorde kort för hur delegationen resonerat kring frågeställningarna.

6 § Anmälningar

Inbjudan att anmäla symposieförslag till Svenska Läkaresällskapets riksstämma den 26-28 december 2003 har inkommit till rådet.

Aktuellt protokoll över förordnanden av ledamöter, sakkunniga och ordförande i SMER för perioden 1 januari 2003 – 31 december 2005 presenterades.

En skrivelse från leg. läkare Bengt H. Johansson, Stocksund, angående försäkringsbolagens tillgång till och hantering av journaluppgifter i samband med skadeanmälan, har inkommit till rådet.

Inbjudan till konferens om tillvaratagande av organ och vävnader för transplantation eller för annat medicinsk ändamål den 18 mars 2003 har inkommit till sekretariatet. Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Inbjudan till konferensen ”Ethics at the beginning of life; Fifth Annual Swedish Symposium on Biomedicine, Ethics and Society” presenterades för rådet. Sista anmälningsdag är den 15 april.

Margareta Albinsson presenterade programmet för årets Vårdstämma, som hålls på Stockholmsmässan, Älvsjö den 14 – 16 maj 2003. SMER deltar med ett symposium med titeln ”Genetisk screening i praktiken”, den 15 maj kl. 14-17. Intresserade kan få ett exemplar av inbjudan om de kontaktar sekretariatet.

7 § Pressklipp

Saxat ur pressen presenterades för rådet.

8 § Donation av organ och vävnader

Lena Jonsson inledde med att berätta hur Socialdepartementet f.n. arbetar med frågan.

Daniel Brattgård redogjorde för en del svåra frågor den enskilde och professionen har att ta ställning till i donationsfrågan.

Diskussion följde om hur man ska kunna underlätta donation och förmå människor att ta ställning samt de problem som finns med t.ex. prioriteringar på IVA, anhörigas roll m.m.

Rådet hade bjudit in intensivvårdsöverläkare Anders Nydahl från Örebro. Han svarade på rådets frågor och redogjorde för de problem som finns i intensivvården av patienter med att hantera ställningstaganden med sikte på donation, inställningar bland personal och bemötande av anhöriga i akut sorg.

Förslag om en konsensuskonferens i donationsfrågan väcktes och kommer att diskuteras vidare vid nästa sammanträde.

Rådet planerar en fortsatt och fördjupad diskussion kring formerna för samtycke till organ- och vävnadsdonation. Viktiga principfrågor är det presumerade samtyckets räckvidd, formerna för förhandssamtycke samt formerna för samtycke i den akuta situationen, dvs. i samband med plötslig och oväntad död.

Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande