Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2002-08-21

Statens medicinsk-etiska råd
PROTOKOLL NR 5/02

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Ingrid Andersson
Tuulikki Koivunen Bylund
Bertil Persson t.o.m. 8 §
Elina Linna
Chatrine Pålsson 4-8 §§
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Sture Gustafson
Kerstin Hagenfeldt
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson
Christian Munthe
Nina Rehnqvist
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström

Ann-Charlotte Smedler, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare
Birgitta Sjöö, kanslisekreterare

Frånvarande:
Kenneth Johansson
Göran Sjönell
Anne-Christine Centerstig

1 § Inledning

Ordföranden hälsade samtliga välkomna tillbaka eftersommaruppehållet och välkomnade överdirektör Nina Rehnqvist som Socialstyrelsens representant i rådet.

2 § Godkännande av protokoll nr 4/02

Föregående mötes protokoll godkändes utan justering.

3 § Underhandsremiss, PM om Stamcellsforskning

Statens medicinsk-etiska råd har av Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01) mottagit en underhandsremiss angående en PM om Stamcellsforskning. Då varken kommittén eller SMER slutligt tagit ställning i stamcellsfrågan, beslutades att ge sekretariatet i uppgift att till kommittén lämna ett brett spektrum av de synpunkter som framförts av ledamöter och sakkunniga inför och under sammanträdet.

4 § Genterapi på könsceller. ”Kan kärnöverföring tillåtas för att bota mitochondriella sjukdomar?”

Uppdrogs åt sekretariatet att till Kommittén om genetisk integritet framföra SMERs åsikter i samband med möte enligt 3 §. Sekretariatet fick vidare i uppdrag att inhämta närmare upplysningar om den finska lagstiftningen på området och hur den hittills tillämpats, samt utarbeta ett nytt underlag till nästa sammanträde.

5 § Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-bestämning

Beslutades att ge sekretariatet i uppdrag att med utgångspunkt i förda diskussioner arbeta vidare med underlag till nästa sammanträde.

6 § Preimplantatorisk genetisk screening för kromosomavvikelser – PGD-AS

Rådet diskuterade inför kommande yttrande i frågan.

Uppdrogs åt sekretariatet att till nästa sammanträde arbeta vidare med underlag med utgångspunkt i dagens diskussion.

7 § Rådets dag med samtal om etik den 6 december 2002

Programmet och förslag till medverkande diskuterades.

Uppdrogs åt sekretariatet att tillsammans med arbetsgruppen för den kommande skriften om genetisk screening, arbeta vidare med frågan.

8 § Vinst för vården – SOU 2002:31

SMER beslutade att avstå från att avlämna remissyttrande då frågan inte till fullo faller inom SMERs uppdrag. Kraven på kostnadseffektivitet och prioriteringar i sjukvården och etiska dilemman i samband med dessa anses dock viktiga för SMER att fortsätta diskutera.

9 § Anmälningar

Ann-Charlotte Smedler informerade om att Rose-Marie Trillkott har sagt upp sin tjänst i SMER fr.o.m. den 12 augusti 2002.

Hon informerade också om att sekretariatet fr.o.m. den 2 september 2002 får ny besöksadress: Vasagatan 8-10. Personliga telefonanknytningar som tidigare.

SMERs nästa sammanträde är ett dubbelsammanträde som hålls den 26-27 september på Vår Gård i Saltsjöbaden. Rådets medlemmar uppmanades att snarast meddela sekretariatet i vilken utsträckning man planerar att delta i mötet.

Europeiska kommissionen utlyser en temporär tjänst vid GD Public Health – Senior Medical Officer. Rekryteringsannons presenterades för rådet.

Elisabeth Rynning redogjorde för ”14th World Congress on Medical Law” som hon varit på i Maastricht den 11-15 augusti 2002.

Den 2 oktober 2002 hålls ett seminarium i Uppsala med rubriken ”Etik i vården – forskning för vardagen” arrangerat av Vårdalstiftelsen. Kerstin Hagenfeldt redogjorde för bakgrund och innehåll i seminariet.

Gentekniknämnden i samarbete med bl.a. Riksidrottsförbundet och SMER arrangerar den 3 oktober en konferens i Stockholm med temat ”Sport, hälsa och genteknik – bruk och missbruk”. Christian Munthe medverkar.

Ett seminarium om de etiska aspekterna kring forskning och företagande planeras av Etikkommittén vid Vetenskapsrådet den 30 oktober 2002. Rubriken är ”Etik: Forskande och företagande”. Göran Hermerén redogjorde för seminariets syfte och innehåll.

Inbjudan har också inkommit till sekretariatet angående:
”Modern Vaccines Adjuvants & Delivery Systems”, Dublin 4-6 juni 2003
”Viral Vaccines 2003”, London 28-30 juli 2003
”TB Vaccines for the World – TVB 2003”, Montreal 17-19 september 2003.

Den 24-25 september hålls en konferens om stamceller med rubriken ”Commercialisation of Stem Cells” i London. Elisabeth Rynning medverkar och det finns utrymme för någon ur rådet att bevaka konferensen.

Den 9-13 juni 2003 hålls en konferens med rubriken ”Values in Decisions on Risks” i Stockholm.

10 § Pressbevakning

Utsänt material presenterades och kommenterades.
Vid protokollet

Birgitta Sjöö
Kanslisekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande