Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2002-01-24–25 1/02

Statens medicinsk-etiska råd

PROTOKOLL NR 1/02

Närvarande:

Daniel Tarschys, ordförande
Tuulikki Koivunen Bylund t.o.m. § 7
Bertil Persson fr.o.m. § 5
Göran Sjönell  fr.o.m. § 3
Conny Öhman
Daniel Brattgård
Anne-Christine Centerstig t.o.m. § 6
Kerstin Hagenfeldt
Göran Hermerén
Per-Christian Jersild
Lena Jonsson fr.o.m. § 3
Christian Munthe t.o.m. § 6
Elisabeth Rynning
Jan Wahlström t.o.m. § 10

Ann-Charlotte Smedler, huvudsekreterare
Lotta Eriksson, sekreterare

Frånvarande: 
Ingrid Andersson
Kenneth Johansson
Elina Linna
Chatrine Pålsson
Margareta Albinsson
Sture Gustafson
Gunilla Hulth Backlund

§ 1 Godkännande av protokoll

Protokoll nr 9/01 godkändes utan några justeringar.

§ 2 Angående SMER:s yttrande om embryonala stamceller

Yttrandet, som överlämnades till Socialdepartementet den 16 januari 2002, har uppmärksammats i media.

Tuulikki Koivunen Bylund uttryckte sin förvåning över att Chatrine Pålsson avgivit ett särskilt yttrande, trots att hon ställt sig bakom rådets yttrande.

§ 3 Genetisk screening

Christian Munthes skriftliga underlag bildade utgångspunkt för diskussionen. Rådet uttryckte sin uppskattning över texten, som har en nivå och inriktning som passar utmärkt väl för den planerade skriften i serien Etiska vägmärken. Texten ska dock kompletteras med en fördjupad diskussion om autonomi.

Screeningbegreppet som sådant behöver ytterligare klargöras, och inkludera resonemang om screeningmetoders sensitivitet och specificitet satta i relation till sjukdomens prevalens. En statistiskt sakkunnig bör engageras i detta.

Göran Hermerén åtog sig att skriva om etik och screening mer allmänt. Göran Hermerén avser också lämna ett bidrag om etik, hälsoekonomi och prioriteringar.

Daniel Brattgård fick i uppdrag att skriva ett avsnitt om hur kunskap förmedlas i samband med genetiska undersökningar.

Jan Wahlströms text, som presenterades 2001-09-28 och som fanns tillgänglig på bordet, ska utgöra stommen i skriftens inledande faktadel om genetik, genetiska undersökningsmetoder samt befintliga riktlinjer för genetiska undersökningar och screening. Jan ska utöka texten med en beskrivning av de genetiska test som kan göras.

Frågan ska behandlas på nytt vid nästa sammanträde, den 8 mars.

§ 4 Remissvar på Ds 2001:62 Etikprövning av forskning som avser människor

På basis av inkomna synpunkter på Ds 2001:62 hade sekretariatet utarbetat ett utkast till remissvar. Förslaget diskuterades och det uppdrogs åt sekretariatet att revidera yttrandet i enlighet med de synpunkter som framkommit.

Ett reviderat förslag presenterades och det beslöts att yttrandet skulle överlämnas till Socialdepartementet.

§ 5 Kommande konferenser och seminarier

Programmet för seminariet om genetisk förändring av befruktade ägg, som SMER och Arbetsgruppen för forskningsetik inom Ämnesrådet medicin anordnar i Riksdagen, Ledamotshuset den 20 mars 2002 kl. 9.00-12.00, presenterades.

SMER har inbjudits till gemensamt seminarium med Gentekniknämnden på temat Social Framsyn, onsdagen den 13 mars 2002 kl.14.30-16.30 i Riksdagshuset.

Ann-Charlotte Smedler har inbjudits att delta i en konferens om återkommande och nationella mätningar av barns och ungdomars psykiska hälsa, vilken äger rum på Allmänna Barnhustes konferensgård, Sätra Bruk den 30 januari-1 februari 2002.

Elisabeth Rynning ska för Rådets räkning delta i ett seminarium om det nya EU-direktivet för kliniska läkemedelsprövningar. Seminariet hålls i Arlanda den 4-5 februari 2002.

SMER har av Gentekniknämnden fått en förfrågan om att vara medarrangör i en konferens om ”Sport, hälsa och genteknik – bruk och missbruk” som preliminärt planeras till den 30 september. Ann-Charlotte Smedler rapporterade kort från ett första programmöte den 22 januari. Det beslöts att SMER ska gå in som medarrangör och härvid bidra med 30 000 kronor, att Christian Munthe ska representera Rådet i programkommittén och att Ann-Charlotte Smedler ska medverka i organisationskommittén.

Vinnova och Institutet för tillväxtpolitiska studier står värdar för en halvdagskonferens om ”Biotekniska innovationsmiljöer i USA och Japan – utveckling, tendenser och drivkrafter” i IVA:s konferenscenter, Stockholm, den 5 februari 2002. Sekretariatet bevakar.

UNESCO Chair in Bioethics avhåller den andra internationella konferensen om ”Ethics Education in Medical Schools” den 3-7 februari 2002 i Eilat, Israel. Ingen från SMER deltar.

Danska Statens Serum Institut håller ett Nordic Vaccine Meeting i Köpenhamn den 11-13 september 2002.

§ 6 Samtal om rådets arbete under det kommande året

Ett ”Etiskt vägmärke” om genetisk screening ska färdigställas (se § 3). Det blir också temat för årets dag med samtal om etik, som planeras till fredagen den 6 december 2002.

SMER bör eftersträva att så tidigt som möjligt uppmärksamma potentiella etiska konflikter. Detta kräver spaning i forskningsfronten, i EU och internationellt. Etikfrågorna ska belysas allsidigt, och inkludera vad ny vetenskap och teknik kan få för konsekvenser för den enskilde patienten och för hälso- och sjukvården.

Följande frågor ansåg rådet vara särskilt angelägna:
– Kommersialisering och patent
– Eutanasi
– Farmakogenetik
– Kärnöverföring
– Psykiatripatienters integritet
– Barnförsäkringar
– Preimplantatorisk genetisk screening
– Samtyckesformer vid organdonation
– Vad händer med vardagssjukvården då vi prioriterar den högspecialiserade sjukvården?

Det kommer endast att finnas utrymme att behandla ett mindre antal frågor under året. Sekretariatet fick i uppdrag att göra en inventering av vilka av de identifierade frågorna som är föremål för analys och/eller beredning i andra organ. En första analys ska presenteras för rådet vid nästa sammanträde och ligga till grund för rådets fortsatta vägval.

§ 7 Sammanträdesdagar under hösten

Höstens sammanträdesdagar bestämdes till:
onsdag den 21 augusti
torsdag-fredag den 26-27 september
fredag den 8 november
torsdag den 5 december
(fredag den 6 december – En dag med samtal om etik., på temat ”Genetisk screening”).

§ 8 Remissvar på Ds 2001:49 Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Justitiedepartementets promemoria rör genomförandet i svensk rätt av direktiv 98/44/EG. Sekretariatet hade utarbetat ett förslag till remissvar, med utgångspunkt i från rådet inkomna synpunkter.

Efter ingående diskussion beslöts det att rådet vill avstyrka att föreslagna 1 a och b § införs i patentlagen. De principer för patentering som avser människokroppen vilka direktivet ger uttryck för bör istället omprövas, ansåg rådet.

Rådet beslöt att ett nytt förslag till yttrande, med ovannämnda skärpning av kritiken, ska utarbetas.

§ 9 Dokumentation av en dag med samtal om etik: ”Kränkning och upprättelse – om människovärdet i vården”

Journalisten Nina Enströms referat, som godkänts av berörda medverkande, diskuterades med avseende på eventuell vidare bearbetning och form för publicering.

Rådet ansåg hemsidan vara lämplig publiceringsform.

Göran Hermeréns föredrag bidrog med en klargörande analys av de etiska frågeställningar som finns i vårdens vardag. Föredraget borde därför bearbetas så att det kan bilda begreppslig stomme i en något mer ambitiös, samlad dokumentation. Brukarnas berättelser borde få en framträdande plats som illustrationsmaterial.

Det uppdrogs åt sekretariatet att göra en komplett utskrift av ljudupptagningen från föredraget. Utskriften sänds till Göran Hermerén för vidare bearbetning.

§ 10 Information från andra etiska organ

Göran Hermerén rapporterade att European Group of Ethics arbetar med en rapport om patent inom stamcellsområdet, vilken beräknas vara klar i mars 2002.

Kerstin Hagenfeldt rapporterade om personförändringar i Arbetsgruppen för forskningsetik inom Ämnesrådet medicin, Vetenskapsrådet. Gruppen arbetar för närvarande bl.a. med frågan om risker med invasiva ingrepp.

Kerstin Hagenfeldt rapporterade vidare från Läkarsällskapets etiska delegation. En aktuell fråga för delegationen är kliniska prövningar och uppdragsforskning i industrin.

Ann-Charlotte Smedler rapporterade från EU-konferensen ”Stem cells: Therapies for the future?” som hölls i Bryssel 18-19 december 2001, och där även Daniel Tarschys och Göran Hermerén deltog. Konferensen gav en aktuell bild av forskningsfronterna, befintliga terapier och framtidsvisioner, pågående industriella engagemang, etiska frågeställningar och principer för samhällelig reglering.

§ 11 Information

Tidningsartiklarna kommenterades.

§ 12 Övriga frågor

För att underlätta internationell kommunikation ska visst material från SMER göras tillgängligt på engelska. Yttrandet om embryonal stamcellsforskning bör snarast översättas.

En engelsk version av hemsidan bör utvecklas.

Rådets namn på engelska bör få tillägget ”Swedish”, och således vara Swedish National Council on Medical Ethics.

Vid protokollet

Ann-Charlotte Smedler
Huvudsekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
Ordförande