Remissvar avseende departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-26 Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade departementspromemoria. Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart ges om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon […]