Uttalande om schablonersättningar vid äggdonation

Schablonersättningar bör inte ges vid äggdonation, anser Smer

Höga schablonbelopp vid äggdonation riskerar att öppna upp för handel med ägg, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i ett uttalande idag. En höjning av schablonersättningar vid äggdonation kan locka personer i ekonomiskt trångmål att donera ägg. Dagens princip om att donation ska ske av altruistiska skäl kan komma att omkullkastas.

Höga schablonersättningar vid äggdonation är problematiska utifrån både etiska principer och det nationella och internationella regelverk som är avsett att motverka handel med biologiskt material. Eftersom schablonersättningar inte tar hänsyn till donatorns faktiska kostnader öppnar det upp för att kvinnor kan komma att donera ägg av ekonomiska skäl. Principen om altruism som grund för donation riskerar därmed att ersättas av ekonomiska motiv när schablonersättningen är hög. Man närmar sig då en syn på kroppen och dess delar som handelsvaror som kan köpas och säljas, vilket Smer vänder sig starkt emot. En sådan syn på människan strider mot etiska principer såsom att ingen människa får betraktas eller behandlas som ett medel och principen om alla människors lika värde och rätt till kroppslig integritet.

– Smer har förståelse för att det är bekymmersamt för dem som väntar på en äggdonation att det råder brist på äggdonatorer i Sverige. Att öka antalet äggdonatorer genom att höja en schablonersättning är dock inte rätt väg att gå, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Äggdonation i sig aktualiserar många etiska frågor och flera aktörer är involverade i processen. En donation bör aldrig ske lättvindigt eller av ekonomiska skäl. Höga schablonersättningar innebär dock en risk för att personer i ekonomiskt trångmål väljer att donera för pengarnas skull, säger Göran Hermerén.

Smer anser att äggdonatorer, liksom organdonatorer, bör ersättas enligt principen om att donatorn ska hållas ekonomiskt skadelös. Det innebär att ersättningen bör vara individuellt beräknad utifrån donatorns utgifter och inkomstbortfall med anledning av ingreppet. Om ersättning lämnas utöver detta kan det diskuteras om ersättningen blir en betalning för det donerade materialet som sådant. Detta strider mot målsättningen i internationella och nationella regelverk att den mänskliga kroppen och dess delar inte får bli föremål för handel.

Rådet har beslutat att publicera detta uttalande om schablonersättning vid äggdonation på grund av den allmänna debatt som varit kring att höja ersättningen vid äggdonation, samt att Sveriges Kommuner och Landsting nyligen tillsatt en utredning för att överväga en rimlig ersättningsnivå till ägg- och spermiedonatorer.

Läs hela uttalandet här.