Smer kommenterar – Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Statens medicinsk-etiska råd, S 1985:A

Pressmeddelande

2017-03-27

Smer kommenterar –Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Tidiga kirurgiska ingrepp på intersexuella barn får endast göras då de är medicinskt befogade. Ingrepp som syftar till att endast normalisera yttre könsmarkörer bör inte genomföras innan barnet självt kan delta i beslutsfattandet. Det är viktigt att skydda alla barns rätt till kroppslig integritet.

Detta betonar Smer i rådets dokumentserie Smer kommenterar, som publiceras idag. Smer kommenterar en färsk rapport från Socialstyrelsen och ett uttalande om vården av intersexuella barn från finska etikrådet, ETENE.

Socialstyrelsen påpekar i sin rapport att de vetenskapliga underlagen idag är otillräckliga för att kunna ge vägledning i vårdområdets centrala frågor – som om man över huvudtaget bör göra könsnormaliserande ingrepp och om så, val av tidpunkt för dem. Samtidigt påpekar myndigheten att grunderna för beslut om tidig genital kirurgi varierar i Sverige.

Det finska etikrådet skriver i sitt uttalande att det kan finnas andra sätt att uppnå intersexuella barns bästa än att ändra barnets yttre könsmarkörer. ETENE betonar att intersexuella barns självbestämmanderätt måste stärkas och att den allmänna medvetenheten om könets mångfald behöver öka.

Smer menar att ett återhållsamt och restriktivt förhållningssätt mot tidig kirurgi bör råda oavsett vårdgivare och att oåterkalleliga ingrepp måste undvikas då det är medicinskt godtagbart. Det är också viktigt att arbeta brett för barns möjligheter till kroppslig integritet och självbestämmande.

Smer vill med denna kommentar bidra till en samhällelig debatt kring vård av intersexuella barn och tidig kirurgi.

Kontakt:

Kjell Asplund, ordförande, Tel.: 070 573 22 81

Janna Kokko, utredningssekreterare, Tel.: 08 405 55 24

 

Fakta om intersexualitet

Intersexualitet, eller DSD – Disorders of Sex Development, är ett medfött tillstånd som innebär att könets kromosomala, gonadala eller anatomiska utveckling är atypisk; en persons kön går inte att fastställa som antingen flicka eller pojke utifrån gängse könsmarkörer. Oftast upptäcks tillståndet hos nyfödda, men ibland först senare. I Sverige föds ungefär 20 barn varje år med ett intersexuellt tillstånd.

 

 

Smer kommenterar: I dokumentserien sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras är förenklade. Smer kommenterar tas fram av sekretariatet i samråd med sakkunniga och ledamöter av Smer.

Läs mer: www.smer.se