Remissvar avseende slutbetänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Smer ser positivt på flera av utredningens förslag till att undanröja de hinder för informationsöverföring som finns i dag. Rådet ser dock vissa integritetsrisker och har därför gjort andra bedömningar i några frågor.
Smer är positivt till att offentligt finansierade vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde ska kunna utbyta uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst. Rådet anser dock att patientens samtycke bör inhämtas för denna åtgärd.
Smer anser att patientens samtycke även bör inhämtas för att kunna föra sammanhållen journalföring.
Smer anser att det bör vara möjligt för patienten att spärra information mot alla vårdenheter, och inte endast mot ”vårdenheter eller vårdgivare som på grund av patientens aktuella behov av vård inte kan antas behöva ha tillgång till dokumentationen”.

Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

Smer är positiv till utredningens förslag om att patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka kan ingå i system för sammanhållen journalföring. Det är enligt rådets uppfattning särskilt angeläget att personer som inte själva har möjlighet att informera vårdpersonalen om tidigare relevanta vårdinsatser omfattas av system för sammanhållen journalföring.
Smer anser att förslaget till lagtext ska förtydligas så att det framgår att närstående – så långt möjligt – ska höras när det gäller att klarlägga den enskildes inställning till att uppgifter registreras i kvalitetsregister.

Skrivelse: Angående försäkringsbolagens tillgång till och hantering av journaluppgifter

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2002-12-18 Dnr Dnr 42/02 På många områden uppträder målkonflikter mellan integritetsskyddet för den enskilde och olika aktörers i sig legitima informationsbehov. Statens medicinsk-etiska råd vill härmed uppmärksamma Regeringen på ett särskilt problem som rör sjukvårdssekretessen. Inom stora delar av försäkringsväsendet bygger premiesättningen på en individuell riskbedömning. Inför tecknandet av en individuell […]