Statens medicinsk etiska råd

Förordnanden 2019-05-24 - 2022-12-31

Kenneth Johansson – Ordförande

Kenneth Johansson är före detta landshövding och före detta riksdagsledamot för Centerpartiet. Han har varit ordförande för socialutskottet och ordförande i Socialstyrelsens donationsråd. Kenneth Johansson har även varit ledamot i Statens medicinsk-etiska råd under åren 2002 – 2005.

E-post: j.p.k.johansson@gmail.com

Tel: 072-5608773

Michael Anefur – Ledamot

Michael Anefur är riksdagsledamot och representerar Kristdemokraterna, Skåne läns västra. Han är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Civilutskottet och i Kulturutskottet.

E-post: michael.anefur@riksdagen.se

Tel: 072-4676214

Åsa Gyberg-Karlsson – Ledamot

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Kommunpolitiker, som bl.a. har företrätt Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet.
Arbetar som eHälsostrateg i Region Blekinge. Är legitimerad biomedicinsk analytiker.

E-post: asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

Magnus Harjapää – Ledamot

Magnus Harjapää representerar Sverigedemokraterna. Han är politisk sekreterare i Västra götalandsregionen, och har som politisk sekreterare arbetat med frågor som rör bl.a. miljö och psykisk ohälsa. Han är även sjukvårdspolitiker i en beställarnämnd.

E-post: magnus.harjapaa@sd.se

Tel: 070-3821040

Ulrika Jörgensen – Ledamot

Ulrika Jörgensen är riksdagsledamot och representerar Moderata samlingspartiet, Hallands län. Hon är suppleant i Kulturutskottet och i Socialutskottet.

E-post: ulrika.jorgensen@riksdagen.se

Tel: 072-4676146

 

Dag Larsson – Ledamot

Dag Larsson är riksdagsledamot och representerar Socialdemokraterna, Stockholms kommun. Han är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Socialförsäkringsutskottet, i EU-nämnden och i OSSE-delegationen.

E-post: dag.larsson@riksdagen.se

Tel: 070-7188944

Sofia Nilsson – Ledamot

Sofia Nilsson är riksdagsledamot och representerar Centerpartiet, Skåne läns norra och östra. Hon är suppleant i Socialutskottet och i Finansutskottet och ledamot i Riksdagens råd för Riksrevisionen.

E-post: sofia.nilsson@riksdagen.se

Tel: 072-4676167

Lina Nordquist – Ledamot

Lina Nordquist är riksdagsledamot och representerar Liberalerna, Uppsala län. Hon är ledamot i Socialutskottet, suppleant i Utbildningsutskottet, i Justitieutskottet, i Kulturutskottet och i EU-nämnden.

E-post: lina.nordquist@riksdagen.se

Tel: 070-9946770

Malena Ranch – Ledamot

Malena Ranch representerar Miljöpartiet de gröna och är regionråd i Uppsala län, ordförande i Vårdstyrelsen, ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

E-post: malena.ranch@regionuppsala.se

Tel: 076-4950311

 

Lilas Ali – Sakkunnig

Lilas Ali är universitetslektor och forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är specialistsjuksköterska i psykiatri och är kombinationsanställd på Psykiatri affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskningsområde är inom personcentrerad vård och eHälsa. Lilas är även styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

E-post: lilas.ali@gu.se

 

 

Emil Bergschöld – Sakkunnig

Emil Bergschöld arbetar som rättssakkunnig vid Rättsavdelningen på Socialstyrelsen. Innan han började på Socialstyrelsen år 2010 arbetade han som verksjurist på Läkemedelsverket.

E-post: emil.bergschold@socialstyrelsen.se

Göran Collste – Sakkunnig

Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och gästforskare vid Uppsala universitet. Han bedriver forskning i tillämpad etik och har lång erfarenhet av undervisning i etik. Görans forskning behandlar bland annat frågor om rättvisa, IT och etik i vården och människovärde. Göran har varit ledamot av rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, vetenskaplig sekreterare i en regional etikprövningsnämnd och ledamot av den nationella Expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet. Under åren 2011-2015 var han ordförande för Societas Ethica (European Society for Research in Ethics).

E-post: goran.collste@liu.se

Tel: 070-0895345

 

Titti Mattsson – Sakkunnig

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon är vice ordförande i Region Skånes etiska råd och ingår i universitetets centrala etiska råd. Vidare är hon styrelseledamot vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och redaktör för European Health Law Journal. Hennes forskning rör samhälleliga insatser och ingripanden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med särskilt intresse för barn och äldre. Hon koordinerar Health Law Research Centre, Norma äldrerätt samt Law and vulnerabilities vid juridiska fakulteten.

E-post: titti.mattsson@jur.lu.se

Tel: 046-2221024

Olle Olsson – Sakkunnig

Olle Olsson arbetar som handläggare på SKL med frågor om valfrihet, patientinflytande, ersättningssystem, medfinansiering, vård av asylsökande och tillståndslösa m.m.

E-post: olle.olsson@skl.se

Tel: 070-6427946

Bengt Rönngren – Sakkunnig

Bengt Rönngren är kansliråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.

E-post: bengt.ronngren@regeringskansliet.se

Tel: 070-2954066

Nils-Eric Sahlin – Sakkunnig

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicin-etisk forskning. Ledamot av bland annat Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien och Academia Europaea. Ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, ledamot av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) och tidigare ordförande för Region Skånes etiska råd.

E-post: nils-eric.sahlin@med.lu.se

Tel: 070-3949422

Mikael Sandlund – sakkunnig

Mikael Sandlund är professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande för Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet. Mikael har lång erfarenhet av undervisning i medicinsk etik inom läkarprogrammet och för läkare under vidareutbildning. Han är aktiv inom det kliniska etikarbetet inom Västerbottens läns landsting. Mikaels forskningsverksamhet berör frågor om delaktighet och självbestämmande för personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

E-post: mikael.sandlund@umu.se

Tel: 070-5175379

Anna Singer – Sakkunnig

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. Hon är också vetenskapligt råd i familjerätt, Socialstyrelsen. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

E-post: anna.singer@jur.uu.se

Marie Stéen – Sakkunnig

Marie Stéen är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Funktionsrätt Sveriges styrelse sedan 5 år och ansvarig för patient- och närståendefrågor i Regionala Cancer Centra (RCC) sedan starten 2011.

E-post: marie.sten@funktionsratt.se

Tel: 076-7970052