Statens medicinsk etiska råd

Förordnanden 2018-01-01 - 2018-12-31

Kjell Asplund – Ordförande

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet. Han har tidigare bl.a. varit generaldirektör för Socialstyrelsen och har haft uppdrag som nationell cancersamordnare. Han har flera styrelseuppdrag (bl.a. Läkemedelsverket och Umeå universitet) och är ordförande för SBU:s vetenskapliga råd och det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Kjell är sedan 2012 ordförande i Smer.

E-post: kjellasplund1@gmail.com

Tel: 070-5732281

Finn Bengtsson – Ledamot

Finn Bengtsson representerar Moderaterna, är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet. Finn Bengtsson är även professor och överläkare vid universitetssjukhuset i Linköping.

E-post: finn.bengtsson@riksdagen.se 

Sven-Olov Edvinsson – Ledamot

Sven-Olov Edvinsson

Sven-Olov Edvinsson representerar Centerpartiet och är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har sedan 1980 arbetat inom barn och vuxenhabilitering dvs. med personer med olika medfödda funktionsnedsättningar. Han är sedan många år aktiv inom svensk folkbildning bland annat som förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

E-post: sven-olov.edvinsson@vll.se

Tel: 070-602 66 34

Åsa Gyberg-Karlsson – Ledamot

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Kommunpolitiker, som företrädde Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet. Är legitimerad biomedicinsk analytiker med bred yrkeserfarenhet inom laboratoriemedicin. Har även kompetens inom eHälsa och folkhälsa. Åsa arbetar på Blodcentralen, Blekingesjukhuset i Karlskrona, Region Blekinge.

E-post: asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

Magnus Harjapää – Ledamot

Magnus Harjapää representerar Sverigedemokraterna. Han är politisk sekreterare i Västra götalandsregionen, och har som politisk sekreterare arbetat med frågor som rör bl.a. miljö och psykisk ohälsa. Han är även sjukvårdspolitiker i en beställarnämnd.
E-post: magnus.harjapaa@sd.se

Tel: 070-3821040

Chatrine Pålsson Ahlgren – Ledamot

Chatrine Pålsson Ahlgren representerar Kristdemokraterna och  är före detta riksdagsledamot. Under de 18 år hon satt i riksdagen var hon främst aktiv i socialutskottet. Legitimerad sjuksköterska. Hon är också ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsens rättsliga råd samt ledamot och vice ordförande i Kalmar läns landsting. Sedan 2010 även också ordförande för Sveriges pensionärsförbund (SPF) i Kalmar län.

E-post: chatrine.palsson@kristdemokraterna.se

Tel: 070-6710401

Anna-Lena Sörenson – Ledamot

Anna-Lena Sörenson representerar Socialdemokraterna i rådet. Hon är riksdagsledamot, gruppledare och vice ordförande i socialutskottet.

E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.se

Barbro Westerholm – Ledamot

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm representerar Liberalerna, är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet. Hon är läkare och har även varit adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, generaldirektör för Socialstyrelsen, medicinsk chef Apoteksbolaget AB, förbundsordförande för Sveriges Pensionärsförbund samt ledamot av forskningsetiska kommittéer.

E-post: barbro.westerholm@riksdagen.se

Tel: 070-6710388

Emil Bergschöld – Sakkunnig

Emil Bergscöhöld

Emil Bergschöld arbetar som rättssakkunnig vid Rättsavdelningen på Socialstyrelsen. Innan han började på Socialstyrelsen år 2010 arbetade han som verksjurist på Läkemedelsverket.

E-post: emil.bergschold@socialstyrelsen.se

Ingemar Engström – Sakkunnig

Ingemar Engström är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Örebro. Han var tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Hans forskning rör främst etiska frågor i psykiatrisk vård men också palliativ vård, prevention och kronisk sjukdom.

E-post: ingemar.engstrom@orebroll.se

Göran Hermerén – Sakkunnig

Göran Hermerén är seniorprofessor i medicinsk etik, Lunds Universitet, bedriver forskning om bland annat etiska aspekter av stamcellsforskning, prioriteringar och principer för beslut i etiska frågor. Ordförande i European Group on Ethics 2002-2011 och sedan 2012 i ALLEA standing committee for science and ethics. Han har varit sakkunnig i Smer sedan dess start och medverkat i många av rådets skrifter.

E-post: goran.hermeren@med.lu.se

Tel: 046-2221280

Ann Johansson – Sakkunnig

Ann Johansson är distriktssköterska och har varit verksam framförallt inom primärvård, hemsjukvård och äldrevård. Kvalitetsfrågor och vårdutveckling har alltid varit en drivkraft i uppdragen som verksamhetschef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, entreprenör och som hälso- och sjukvårdsstrateg. Ann är vice ordförande i Vårdförbundet.

E-post: ann.johansson@vardforbundet.se

Tel: 070-392 60 99

Olle Olsson – Sakkunnig

Olle Olsson arbetar som handläggare på SKL med frågor om valfrihet, patientinflytande, ersättningssystem, medfinansiering, vård av asylsökande och tillståndslösa m.m.

Bengt Rönngren – Sakkunnig

Bengt Rönngren är kansliråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.

Nils-Eric Sahlin – Sakkunnig

Nils Eric Sahlin

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicinsk-etisk forskning. Ordförande i Region Skånes etiska råd, ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens förvaltningsutskott samt ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

E-post: nils-eric.sahlin@med.lu.se

Mikael Sandlund – sakkunnig

Mikael Sandlund är professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande för Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet. Mikael har lång erfarenhet av undervisning i medicinsk etik inom läkarprogrammet och för läkare under vidareutbildning. Han är aktiv inom det kliniska etikarbetet inom Västerbottens läns landsting. Mikaels forskningsverksamhet berör frågor om delaktighet och självbestämmande för personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

E-post: mikael.sandlund@umu.se

Anna Singer – Sakkunnig

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. Hon är också vetenskapligt råd i familjerätt, Socialstyrelsen. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

E-post: anna.singer@jur.uu.se

Marie Stéen – Sakkunnig

Marie Stéen är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Funktionsrätt Sveriges styrelse sedan 5 år och ansvarig för patient- och närståendefrågor i Regionala Cancer Centra (RCC) sedan starten 2011.

E-post: marie.steen@ilco.nu

Tel: 076 – 7970052

Elisabet Wennlund – Sakkunnig

Elisabeth Wennlund

Elisabet Wennlund är specialist i geriatrik. Hon har tidigare arbetat som sjukhusdirektör på Stockholms sjukhem, varit chefläkare samt har varit specialistsakkunnig inom geriatrik i Stockholms läns landsting. Både som kliniskt verksam läkare och som chef har hon varit drivande i arbetet med kvalitet och etik i vården.

E-post: elisabet.wennlund@hotmail.com