Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, mars 2008

2008-03-12

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Nyhetsbrevet berättar om rådets arbete, aktuella yttranden, möten och konferenser. Brevet presenterar också ett axplock av rådets omvärldsspaning.

På gång i rådet

Hälso- och sjukvård för asylsökande, ’gömda’ och ’papperslösa’

Rådet har nyligen överlämnat en skrivelse till Regeringen i vilken man lyfter fram att det finns tunga argument för att denna grupp bör få ökad tillgång till vård i Sverige. Rådet betonar vikten av att man skyndsamt löser denna fråga.

Skrivelse om hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa

Ställningstaganden vid livets slut

Etiska frågor kring livets slut har diskuteras vid flera tillfällen i rådet. Det nu pågående arbetet startade 2005. Som ett led i detta arbete var rådet på ett studiebesök i Haag, Nederländerna hösten 2006, för diskutera den holländska modellen rörande palliativ vård och patientens självbestämmande vid livets slut. En konferens Om patientens självbestämmande i livets slutskede hölls, den 31 januari, av rådet för att diskutera och få synpunkter på ett arbetsdokument.

Om patientens självbestämmande i livets slutskede

Rådets arbete och ställningstaganden kommer att presenteras under 2008.

Stärk barns och ungdomars ställning inom hälso- och sjukvården

Statens medicinsk-etiska råd föreslår i en skrivelse, den 8 januari, till Socialdepartementet, att Regeringen snarast utreder förutsättningarna för att stärka barns och ungdomars ställning i hälso- och sjukvården. Centralt i denna diskussion är konflikten mellan å ena sidan den underårigas rätt till självbestämmande och integritet och å andra sidan underårigas behov av skydd samt föräldrars möjlighet att utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov.

Skrivelse: Om barns och ungdomars ställning inom hälso- och sjukvård

Omvärldsspaning

Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) 28-29 februari

NEC Forums senaste möte hölls i Brdo, Slovenien. Vid mötet diskuterades bland annat följande frågor:
– ”Dual use” i förhållande till ”förbättring av människan” (human enhancement) och forskningsetiska riktlinjer.
– Nanomedicin och nanoteknik.
– Rätten till hälso- och sjukvård i ett marknadsinriktat samhälle.
– Vård och åtgärder i livets slutskede.

Från Sverige deltog Erik Forsse från SMERs sekretariat och professor Göran Hermerén i egenskap av ordförande i European Group of Ethics, EGE, Europeiska kommissionens etiska råd.

*NEC Forum är en informell plattform för kunskapsutbyte och diskussion om aktuella frågor inom fältet etik och vetenskap för EUs medlemländers etik råd. Forumet består av de nationella etikrådens ordföranden och sekreterare.

Läs mer

Personliga genetiska självtest

Genetiska test har börjat marknadsföras och säljas direkt till allmänheten på internet. Det rör sig om olika typer av test till exempel släktskapstest (genealogiska), faderskapstest och anlagstest fokuserade på hälsorisker. Svenska medier har rapporterat att ett företag i Sverige planerar sälja genetiska test med fokus på hälsorisker. För flera av dessa test saknas regelverk, eftersom flera av dem faller utanför defintionen av en medicinteknisk produkt.

Brittiska Human Genetic Commission har nyligen publicerat en rapport som behandlar dessa test. I rapporten föreslår de en hårdare reglering av de genetiska test som marknadsförs direkt till befolkningen.

De lyfter fram följande betänkligheter:
– Det finns en risk att allmänheten får missvisande medicinsk rådgivning då företagen som säljer testen överdriver genernas effekter för komplexa sjukdomar.
– Svårigheter med informerat samtycke när testen marknadsförs direkt till allmänheten.
– Vilka blir konsekvenserna för den offentliga sjukvården? Patienter kommer att söka rådgivning både innan och efter att de genomgår denna typ av test. Det är troligt att patienten kommer att efterfråga kompletterande test efter genomgånget sk. självtest.

HGC har också sammanställt en lista med frågor att begrunda riktade till dem som funderar på att göra ett hälsorelaterat genetiskt test.
Översättning av HGC:s vägledning
Läs rapporten More Genes

Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet vänligen kontakta Lotta Eriksson, lotta.eriksson@social.ministry.se alt. 08- 405 27 58.