Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, juni 2011

2011-07-01

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I nyhetsbrevet presenteras en del av rådets aktiviteter, yttranden, konferenser, m.m.

Nyheter från SMER

Aktuellt

Beslutsoförmögna i sjukvården

Avsaknaden av en sammanhållen reglering på området har länge uppmärksammats av såväl SMER som andra aktörer. Beslut rörande dessa patientgrupper tas dagligen på rättsosäker grund. Frågan är angelägen och berör samtliga medborgare, då alla någon gång riskerar att drabbas av bristande beslutsförmåga p.g.a. olycka eller sjukdom.

Den 14 juni lämnades en skrivelse från ett flertal myndigheter och organisationer över till regeringen – med önskemål om samordning för att få till stånd en sammanhållen reglering av legala ställföreträdare för beslutsoförmögna patienter.

Läs skrivelsen

Samlat grepp på screening

SMER anordnade i april konferensen Screening – på gott och ont.Vid konferensen belystes etiska aspekter på olika typer av screening samt vikten av nationell samordning.

En konferensrapport publiceras på rådets hemsida under hösten.

På gång

Assisterad befruktning

Rådet diskuterar olika metoder för assisterad befruktning och överväger sina tidigare ställningstaganden på området. Forskningsframstegen har lett fram till nya behandlingsmetoder och den politiska och samhälleliga diskussionen har sedan i början av 90-talet blivit mindre återhållsam. På senare år har den rättsliga regleringen ifrågasatts och det har ställts krav på möjligheten till insemination för ensamstående, surrogatmoderskap och embryodonation.

Som ett led i rådets arbete anordnades 2010 konferensen Assisterad befruktning – 15-år senare.
En konferensrapport finns att ladda ner från rådets hemsida.
Assisterad befruktning – 15 år senare (pdf 1 MB)

Rapporten går även att beställa i tryck. Kontakta sekretariatet: smer@social.ministry.se.

”Helgenom-screening”, epigenetik och individbaserad medicin

Ett annat av rådets prioriterade områden är forskningsframstegen inom genetik och relaterade områden. Rådet kommer under hösten att inhämta kunskapsunderlag från expertis.

Det svårfångade människovärdet – en debattskrift

Rådet har påbörjat en revidering av skriften Det svårfångade människovärdet – en debattskrift från 1991. Publicering väntas ske under hösten 2011.

Aktuella remissvar

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd samt handbok om livsuppehållande behandling.
Läs remissvaret

Betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16.
Läs remissvaret

Betänkandet En ny biobankslag – SOU 2010:81
Läs remissvaret

Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till gemensam satsning 2011-2015.
Läs remissvaret

Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet – kontakta sekretariatet smer@social.ministry.se.