Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, februari 2012

2012-02-20

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I nyhetsbrevet presenteras en del av rådets aktiviteter, yttranden, konferenser, m.m.

Nyheter från SMER

Ny ordförande och nya medlemmar

Kjell Asplund är ny ordförande i SMER. Han efterträder Daniel Tarschys som varit rådets ordförande mellan 2001 – 2011. Kjell Asplund är professor emeritus i medicin och ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering). Han har flera även flera andra uppdrag, bl.a. som ordförande för Riks-Stroke och styrelseledamot vid Läkemedelsverket och Umeå universitet.

Rådet har även fått fyra andra nya medlemmar: Helena Bouveng , riksdagsledamot för moderaterna, Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, vid Karolinska institutet, Institutionen för neurovetenskap, Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet och Elisabeth Wennlund, sjukhusdirektör vid Stockholms sjukhem.

Till medlemssidan

Brev angående behovet av satsningar inom medicinsk etik

Rådet skickade i december 2011 ut ett brev till ansvariga för läkar- och sjuksköterskeutbildningar i Sverige. I brevet belyses det stora behovet av utbildning och forskning inom ämnesområdet medicinsk etik. Rådet poängterar att den senaste tidens snabba utveckling av nya metoder inom många medicinska områden har aktualiserat detta behov ytterligare.

Hearing om assisterad befruktning

Under hösten 2011 har rådet fortsatt sitt arbete angående assisterad befruktning genom att höra olika experter inom området. I oktober besöktes rådet av Pia Saldeen från Cura-kliniken i Lund som redogjorde för nedfrysning av ägg för icke-medicinska (sociala) ändamål.

I november anordnades en hearing på temat ”Emerging technologies in reproductive medicine”, där de holländska experterna Inez de Beaufort och Wybo Dondorp berättade om ”Male pregnancies” resp. ”Oocyte vitrification for social reasons – the Dutch debate”. Outi Hovatta från Stockholm redogjorde för ”Eggs from ovarian tissue – what is new since Aldous Huxley?” och Göran Hermerén talade om ”Children from skin cells?”.

Diskussion om organdonation

Rådet har under höstens sammanträden diskuterat aktuella etiska frågor inom organdonation. Mot bakgrund av den kunskapsutveckling som skett på området har rådet enats om att en översyn av nuvarande regelverk är nödvändig. Denna formulering nedtecknades i protokollet till sammanträdet 2011-11-11.

Senaste remissvar

Remissvar avseende Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation (dnr S2011/8247/FS)

Remissvar – Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel (Ds 2011:30)

Remissvar ang. Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna