Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, december 2008

2008-12-15

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Nyhetsbrevet berättar om rådets arbete, aktuella yttranden, möten och konferenser. Brevet presenterar också ett axplock av rådets omvärldsspaning.

På gång i rådet

Blandningar människa/djur inom forskning

Den 11 december överlämnade rådet en skrivelse till regeringen om blandningar av biologiskt och genetiskt material från djur och människa. SMER vill med skrivelsen uppmärksamma regeringen på att det saknas ett tydligt regelverk i Sverige för denna expansiva forskning. Rådet lyfter också fram att det finns etiska aspekter förknippade med denna forskning som kräver närmare överväganden. Rådet hänvisar till en rapport av professor Elisabeth Rynning, Uppsala universitet, som hon skrivit inom ramen för det EU-finansierade Chimbrids projektet.

Skrivelse: Blandningar människa/djur inom forskning

Elisabeth Rynnings rapport:
Legal Aspects of Human-Animal Chimeras and Hybrids Country Report Sweden (pdf 183 KB)

Läs mer
Danska etiska rådet: Mand eller mus, Etiske aspekter ved kimaereforskning 2007
Udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr, 2008

Chimbrids projektet: Conclusions and recommendations

Singapore Bioetics Advisory Committee:
Human-Animal Combinations for Biomedical Research (pdf 0 )

Ställningstaganden vid livets slut

SMER har lämnat en skrivelse till Regeringen om avgöranden i livets slutskede, och överlämnat ett diskussionsunderlag som offentliggjorts i syfte att stimulera debatten om patientens möjligheter att bestämma över sin död.

Skrivelse: Avgöranden i livets slutskede

Arbetsgruppens PM: Patientens möjlighet att bestämma över sin död (pdf 145 KB)

Debatt ang. Patientens möjlighet att bestämma över sin död

SMERs initiativ har startat en diskussion om livsslutsfrågor i olika medier över hela landet. På rådets hemsida samlas kontinuerligt länkar till artiklar och debattinlägg som publiceras i ämnet.

Följ debatten här

Etik en introduktion

Rådets skrift Etik en introduktion är tänkt att väcka och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta i samtal om etik. Den är rådets mest beställda publikation och efterfrågas kontinuerligt.

Etik en introduktion har nu omarbetats av Göran Hermerén och Niels Lynöe, båda professorer i medicinsk etik och sakkunniga i rådet.

Skriften kan laddas ned i pdf-format på rådets hemsida eller beställas i tryck från fritzes.se.

ETIK – en introduktion (pdf 303 KB)

Omvärldsspaning

Forum of National Ethics Councils (NEC Forum) 27-28 november

NEC Forums senaste möte hölls i Paris, Frankrike.
Teman vid mötet var:
– Etiska dilemman i biometri.
– Prenataldiagnostik, PGD.
– Allmänhetens engagemang i etiskt beslutsfattande.
– Intressekonflikter inom forskningen.

Från Sverige deltog Daniel Tarschys, ordförande i SMER och Göran Hermerén i egenskap av ordförande i EGE.

NEC Forum är ett informellt nätverk för kunskapsutbyte och diskussion om aktuella frågor inom etik och forskning. Vanligtvis deltar de nationella etikrådens ordföranden och sekreterare i dess möten.

Läs mer

WHOs Global summit of national Nioethics Advisory Bodies

WHOs Global summit of ethics council hölls tidigare i år. 33 länder deltog. Vid mötet diskuterades bland annat organdonation, assisterad befruktning, sekretess, livsslutsfrågor, inkapacitet och demens, läkares oberoende i förhållande till patientens önskemål samt de etiska rådens roll i den allmänna debatten. Nästa kongress kommer att äga rum i Singapore 2010.

Från Sverige deltog Erik Forsse, huvudsekreterare i SMER.

WHOs Global summit of ethics council är ett återkommande möte för representanter från de nationella bioetikråden, för kunskapsutbyte och diskussion om aktuella frågor inom etik och forskning.

Läs mer

Kommande bioetikkonferenser

Genetiska självtest

Nordiska bioetikrådet anordnar den 14-15 januari, 2009, en konferens om Genetiska självtest.

Har du frågor eller synpunkter rörande brevet kontakta lotta.eriksson@social.ministry.se