Seminarium på temat vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter

Den 6 februari 2020 anordnade Smer och Barnombudsmannen, BO, ett seminarium, om vården av barn och unga med könsdysfori. Seminariet var välbesökt och representanter för vården, myndigheter, intresseorganisationer och politiken medverkade och deltog i diskussionerna.

Konferensen var ett andra steg i Smers samarbete med BO och syftade till att adressera frågeställningar kring aktuellt kunskapsläge, etik och barnets rättigheter. I december anordnade Smer och BO två ungdomsdialoger för att ta reda på vad ungdomarna själva tycker om vården.

Under dagen presenterade bl.a. SBU sin kunskapskartläggning Könsdysfori hos barn och unga (pdf 0 ) som publicerades i december 2019, Socialstyrelsen informerade om pågående regeringsuppdrag på området samt gällande kunskapsstöd (pdf 0 ). Representanter från professionen berättade om hur vården av barn och ungdomar med könsdysfori går till.

Deltagarna fick även en redogörelse kring barnets rättigheter och vad de innebär i sammanhanget. Lars Sandman presenterade sin etiska analys som han tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen när det gällde frågan om en sänkning av åldersgränsen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Representanter för RFSL Ungdom och Transammans berättade om sina medlemmars erfarenheter vid kontakter med vården.

Federico de Montalvo Jääskeläinen, ordförande i Spaniens bioetikkommitté, och Claudia Wiesemann, medlem i tyska etikrådet, berättade om diskussioner och erfarenheter från Spanien respektive Tyskland.

Barnombudsmannen presenterade också en sammanfattning av vad ungdomarna berättat om vården vid de dialoger som anordnats tillsammans med Smer.

En avslutande panel diskuterade vården av ungdomar utifrån flera olika perspektiv.

Centrala frågor som diskuterades under dagen var det vetenskapliga stöd som vården av ungdomar med könsdysfori bygger på och de kunskapsluckor som finns på området, ungdomars självbestämmande när det gäller irreversibla ingrepp, behovet av mer forskning när det gäller bl.a. långtidseffekter av olika behandlingar och det lidande som könsdysfori kan ge upphov till för den enskilde ungdomen om hen inte får vård.

Tanken var att seminariet skulle möjliggöra en dialog mellan olika intressenter. Smer och BO har varit särskilt måna om att barn och ungdomars röster ska få ta plats i samtalet.

För den som önskar mer information från seminariet:

  • Smer kommer under våren att publicera en konferensrapport som sammanfattar dagen
  • Du kan även lyssna på ett inslag om konferensen som sändes i SR:s  program Vetenskapsradion Nyheter den 7 februari, med intervjuer med några av de medverkande
  • Programmet hittar du här
  • Powerpointpresentationerna från seminariet:

1. Erika Alm (pdf 192 KB)

2. Maria Bodin Elin Linnarsson (pdf 138 KB)

3. Louise Frisén (pdf 326 KB)

4. Maria Halldin Stenlid (pdf 970 KB)

5. Jan Adolfsson (pdf 715 KB)

6. Rebecka Pomering (pdf 1 MB)

7. Jameson Garland (pdf 1 MB)

8. Federico de Montalvo Jääskeläinen (pdf 6 MB)

9. Lars Sandman (pdf 156 KB)

10. Mayson Joacimsbarn (pdf 1 MB)Persson Therese Fredros (pdf 1 MB)

11. Claudia Wiesemann (pdf 376 KB)

Foto: Lotta Eriksson, Smer.