Etisk bedömning av nya metoder i vården – rådet får utökat uppdrag

Den 1 juli 2010 träder en ny bestämmelse – 2 h § – i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i kraft. Bestämmelsen innebär att vårdgivaren ska se till att en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter innan den börjar tillämpas i hälso- och sjukvården.

Om en metod behöver bli föremål för en fördjupad etisk analys eller av andra skäl behöver bedömas på nationell nivå bör, enligt den nya bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen, frågan hänskjutas till Statens medicinsk-etiska råd.

SMER bibehåller sin funktion som rådgivande organ till regeringen och riksdagen med uppdrag att belysa etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.