Remissvar avseende betänkandet Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)

Smer är mycket positivt till dessa initiativ och konstaterar att utredningen kommit fram till delvis samma slutsatser som rådet gjorde i den skrivelse om etiska aspekter på nanoteknik som överlämnades till regeringen i oktober 2010. I denna underströks bl.a. behovet av utveckling av test- och riskbedömningsmetodik och av forskning om nanomaterials hälso- och miljörisker samt att riskanalys och etisk utvärdering av forskning och ny teknik måste följa och integreras i alla stadier av innovationsprocessen. Det framhölls även att för att kunna säkerställa en ansvarsfull utveckling av nanotekniken måste etisk analys integreras i en framtida svensk strategi för nanoteknik samt att de etiska aspekterna måste beaktas fortlöpande både på forskningsnivå och politisk nivå och i dialog med allmänheten.

Skrivelse: Etiska aspekter på nanoteknik

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2010-10-12 Dnr 25/10 Till Regeringen Näringsdepartementet För kännedom Socialdepartementet Miljödepartementet Justitiedepartementet Vinnova Kemikalieinspektionen Skrivelse: Etiska aspekter på nanoteknik (pdf 189 KB) Etiska aspekter på nanoteknik Inledning Statens medicinsk-etiska råd (SMER) är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. […]