Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård

De senaste årens genombrott inom medicin och nya digitala tekniker har orsakat en innovationsvåg på hälso- och sjukvårdsområdet. Den snabba utvecklingen innebär nya möjligheter för individer att på olika sätt involveras i medicinsk forskning och sjukvård – som patienter, forskningspersoner, medborgare eller konsumenter. Engagemanget från medborgare i medicinsk forskning och sjukvård kallas ibland på engelska […]

Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)

2015-11-16                                        Dnr S1985:A/2015/35 Socialdepartementet 103 33 Stockholm   Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS) Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda hemställan och lämnar härmed sina synpunkter. Sammanfattning av rådets bedömning Smer tillstyrker förslaget om att ta bort undantaget gällande registrering […]

Remissvar avseende slutbetänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Smer ser positivt på flera av utredningens förslag till att undanröja de hinder för informationsöverföring som finns i dag. Rådet ser dock vissa integritetsrisker och har därför gjort andra bedömningar i några frågor.
Smer är positivt till att offentligt finansierade vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde ska kunna utbyta uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst. Rådet anser dock att patientens samtycke bör inhämtas för denna åtgärd.
Smer anser att patientens samtycke även bör inhämtas för att kunna föra sammanhållen journalföring.
Smer anser att det bör vara möjligt för patienten att spärra information mot alla vårdenheter, och inte endast mot ”vårdenheter eller vårdgivare som på grund av patientens aktuella behov av vård inte kan antas behöva ha tillgång till dokumentationen”.

Remissvar avseende betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87)

I betänkandet förordas att en rådgivande grupp ska knytas till den föreslagna nämndmyndigheten för kliniska studier. Den rådgivande gruppen ska enligt utredningen bidra med omvärldsanalys och diskutera principiellt viktiga frågor som rör nationell samordning av kliniska studier. Förutom den kompetens som räknas upp i betänkandet anser Smer att det även bör ingå medicinsk-etisk expertis i denna grupp. Det medicinsk-etiska perspektivet är av betydelse för att bevaka hur den nationella verksamheten av kliniska studier på ett övergripande plan skulle kunna påverka värden som exempelvis integritet, autonomi och rättviseaspekter.

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin (pdf 348 KB) Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. De positiva effekter som kan uppnås genom individanpassad medicin är […]

Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

Smer är positiv till utredningens förslag om att patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka kan ingå i system för sammanhållen journalföring. Det är enligt rådets uppfattning särskilt angeläget att personer som inte själva har möjlighet att informera vårdpersonalen om tidigare relevanta vårdinsatser omfattas av system för sammanhållen journalföring.
Smer anser att förslaget till lagtext ska förtydligas så att det framgår att närstående – så långt möjligt – ska höras när det gäller att klarlägga den enskildes inställning till att uppgifter registreras i kvalitetsregister.

Delning av förslag till lagrådsremiss om register för viss forskning

Statens medicinsk-etiska råd har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på reviderat förslag till lagrådsremiss om register för viss forskning. Rådet överlämnar härmed sina synpunkter. Vid beredningen av ärendet har rådet vid olika tillfällen lämnat synpunkter som också har beaktats i arbetet. Rådet vill dock betona vikten av att Registerforskningsutredningen (dir. 2013:8) behandlar rådets förslag om att det bör införas krav på att ett oberoende etikråd alternativt en gemensam nationell granskningsfunktion, knyts till befolkningsbaserade forskningsregister.

Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning

Med anledning av de synpunkter som inkommit på förslag till ny förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F) har Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) tagit fram ett förslag till lagrådsremiss om register för viss forskning. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har överlämnat ett remissvar i samband med beredningen av förordningen (vårt dnr 21/12). Vid ett remissmöte den 13 februari 2012, angående förslaget till lagrådsremiss, lämnades vissa synpunkter som härmed kompletteras enligt nedanstående.