Skriftserien Etiska vägmärken

Tankar om medicinsk-etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd. 2015.

Statens medicinsk-etiska råd fyller 30 år – vilket uppmärksammas genom en festskrift. Tolv författare medverkar i boken – de är nuvarande och tidigare ledamöter och sakkunniga i rådet. Boken består av sju essäer samt fem kortare texter. Boken ger en inblick i rådets arbete och arbetsformer genom åren. Den är även framåtsyftande. Flera av bidragen skådar framåt och skisserar de närmast aktuella medicinsk-etiska utmaningarna.

Pdf: Tankar om medicinsk-etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd.

Webb: http://issuu.com/johanlaserna/docs/tankar_om_medicinsk_etik._30_a__r_m

Boken kan beställas här: smer@regeringskansliet.se

 

Etik-en-introduktion-omslag

Nr 1 ETIK – en introduktion 1989, omarb.uppl.2008

En av de viktigaste uppgifterna för statens medicinsk-etiska råd är att medverka till att den etiska debatten breddas. Därför har rådet valt att i sitt första nummer av ”Etiska vägmärken” publicera en kortfattad introduktion till etiskt tänkande. Skriften tar upp och definierar de grundläggande etiska begrepp alla människor behöver känna till för att kunna förstå och delta i etiska dialoger. I texten framhålls att människosyn och människovärde är de bärande fundamenten. Skriften behandlar också etikens bakgrund, aktualitet, avgränsning och de verktyg som behövs för den etiska analysen.

Skriften vänder sig till en bred läsekrets: en etiskt intresserad allmänhet, politiker, ansvariga inom sjukvård och medicinsk forskning, vårdpersonal, vårdhögskolor, journalister m.fl.

ETIK – en introduktion (pdf 303 KB)

Nr 2 Etiska deklarationer och riktlinjer för hälso- och sjukvården och det sociala området 1990

Många organ har antagit etiska riktlinjer, koder och deklarationer. I denna skrift har de mest efterfrågade och allmängiltiga dokumenten samlats ihop.

Den innehåller de övergripande etiska riktlinjerna i svensk lagtext, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och om medicinsk etik samt svenska och internationella yrkesetiska och forskningsetiska riktlinjer.

Skriften är användbar i utbildningen på alla nivåer, men också för forskare, ledamöter i etiska kommittéer (motsv.), fackliga organisationer och en etiskt intresserad allmänhet.

SLUT I LAGER

Nr 3 Medicinsk-etisk litteratur – en översikt, 1990

Skriften ger en översikt av aktuell svensk och internationell medicinsk-etisk litteratur, publicerad under åren 1983-1989. Den omfattar även tidskrifter och databaser inom området. Redovisningen av varje lands litteratur inleds med en kortfattad presentation av de institutioner inom landet som speciellt ägnar sig åt medicinsk-etiska frågor.

SLUT I LAGER.

framsida - det svårfångade människovärdet

Nr 4 Det svårfångade människovärdet

Det svårfångade människovärdet är en debattskrift som utifrån skilda perspektiv försöker ringa in innebörden människovärdesbegreppet. Skriften kom ut första gången 1991 och har nu reviderats. Skriften innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet, tillbakablickar på dess historiska framväxt och politiska återverkningar. Skriften utmynnar inte i någon enkel och entydig definition av begreppet människovärde, utom på en punkt: Människovärdet ska knytas till existensen, inte till funktioner eller egenskaper.

Det svårfångade människovärdet_WEBB (pdf 1 MB)

Nr 5 Eutanasi – en debattskrift, 1992

Denna skrift handlar om eutanasi i betydelsen ”att en läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv på dennas begäran”.

Statens medicinsk-etiska råd vill med skriften redovisa några olika synsätt på den svåra och ständigt lika aktuella frågan om dödshjälp. Åtta av rådets ledamöter och sakkunniga argumenterar i fristående kapitel för och emot eutanasi från etiska utgångspunkter.

Syftet med skriften är inte att ge ett facit utan att stimulera läsaren till att fundera över sina egna ståndpunkter i denna känsloladdade och djupt personliga fråga.

Skriften vänder sig till en bred läsekrets: politiker, vårdpersonal, en etiskt intresserad allmänhet m.fl.

Eutanasi (pdf 349 KB)

Nr 6 Människosyner, 1994

Alla har säkert en människosyn, även om den är mer eller mindre medveten. Eftersom vårt sätt att se på människan är så betydelsefullt för våra ställningstaganden i många grundläggande etiska frågor har Statens medicinsk-etiska råd bett några personer att fundera över hur de skulle vilja beskriva en människosyn. För att vidga horisonten har rådet också tagit med bidrag om islam och hinduismen. Självklart finns det många andra människosyner som skulle ha förtjänat att vara med. De uppfattningar som presenteras ger ändå så olika infallsvinklar att det kan stimulera till egna reflektioner och diskussioner.

Människosyner (pdf 474 KB)

Nr 7 Att spåra sjukdomsanlag – prediktiv gentestning, 1994

Kunskaperna om genernas innehåll och styrmekanismer ökar snabbt. Den kunskapen är en förutsättning för prediktiv gentestning – en undersökningsmetod som innebär att man som frisk kan få reda på om man har en ökad risk att bli sjuk längre fram i livet. I dag kan man göra sådana prognoser för ett fåtal sjukdomar men utvecklingen går fort. I skriften belyses framför allt de etiska frågeställningar som är förknippade med dessa undersökningar.

Skriften riktar sig främst till personal inom sjukvården och till dem som arbetar med bioteknologiska frågeställningar. Den är inte alldeles enkel att läsa för den som inte har några förkunskaper i genetik.

Nr 8 Information och samtycke – om kommunikationens betydelse i vården, 1996

Sjukvårdens möte med patienten har alltmer kommit att präglas av den etiska principen om självbestämmande. I tider då diskussionen om sjukvården mest gäller ekonomiska ramar och besparingar känner Statens medicinsk-etiska råd det angeläget att lyfta fram patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och vad som kan göras föra att förbättra det. Skriften behandlar det juridiska regelsystemet och de etiska grunderna för det informerade samtycket, som är en betydelsefull komponent i värnet av patientens integritet.

Nr 9 Mänskliga rättigheter i vården, 1999

”Människovärdet” är ett led i uppmärksammandet av de femtio år som gått sedan FN:s mänskliga rättigheter antogs 1948. Skriften bygger på en dag med samtal om de mänskliga rättigheterna i vården som rådet anordnade den 7 december 1998. Diskussionen där visade att det ofta är en lång väg mellan deklarationer om mänskliga rättigheter och deras faktiska tillämpning i vårdens och omsorgens vardag. Deltagarna ville att Statens medicinsk-etiska råd skulle dokumentera vad som kom fram under dagen och därmed bidra till dialogen om hur mänskliga rättigheter bättre kan respekteras i vård och omsorg.

Mänskliga rättigheter i vården (pdf 513 KB)