Yttrande: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter

2017-07-11 Folkhälsomyndigheten har bett Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om en analys av de etiska aspekterna och bedömning inom ramen för deras utredning om ett utvidgande av HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet till att omfatta även pojkar. Rådet har analyserat frågan och presenterar i detta yttrande sina överväganden och ställningstagande. Yttrande till Folkhälsomyndigheten avseende etiska aspekter […]

Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

Smer har efter en förfrågan från Folkhälsomyndigheten tagit fram en etisk analys vad gäller införande av vaccination mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet inom ramen för deras beredning av frågan. Inför denna behandling har rådet mottagit Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag i frågan samt dess preliminära bedömning. Syftet med analysen var att identifiera och diskutera etiska aspekter på […]

Remissvar avseende departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

Sammanfattning av Statens medicinsk-etiska råds bedömning:

Rådet är i huvudsak positivt till förslaget om statlig ersättning till barn och unga som drabbats av narkolepsi.
Den statliga ersättningen bör dock omfatta även belopp som överstiger 10 miljoner kr per individ.
Det är viktigt att aktuell forskning om orsakssamband beaktas i den fortsatta hanteringen av den statliga ersättningen, dels gällande den individuella bedömningen av rätt till ersättning, dels gällande vilka åldersgrupper som bör ha rätt till ersättning.

Remissvar avseende vaccination mot hepatit B

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tillstyrker förslaget om att inkludera hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Följande faktorer har varit centrala för rådets bedömning:

Nuvarande strategi för riskgruppsvaccination mot hepatit B är otillräcklig.
Vaccinet är väl beprövat med kända och huvudsakligen milda biverkningar.
Allmän vaccination kan motverka stigmatisering av smittade barn och vuxna.
Allmän vaccination kan bidra till en mer jämlik vård.