Assisterad befruktning – etiska aspekter

De medicinska möjligheterna till assisterad befruktning överträffar i dag vad vi kunde föreställa oss för 20 år sedan. Verksamheten har ökat och man beräknar att cirka 3 procent av alla barn som föds i Sverige i dag har tillkommit genom IVF (provrörs-befruktning). I takt med den medicinska utvecklingen har den samhälleliga attityden till assisterad befruktning gått ifrån att vara förhållandevis återhållsam till att bli mer tillåtande.

Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”, där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap från rapporten är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige. Läs mer.

Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, arbetar för närvarande med en rapport där frågor om assisterad befruktning belyses ur medicinsk-etiska perspektiv. I det sammanhanget har SMER liksom b.la. Socialutskottet uppmärksammat en del juridiska oklarheter som har konsekvenser för barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands och deras föräldrar. SMER anser att det är angeläget att dessa juridiska oklarheter skyndsamt regleras.

Rådet återkommer till de etiska aspekterna rörande surrogatmoderskap i den kommande rapporten.