Remissvar avseende modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening

Sammanfattning av Smers huvudsakliga synpunkter:
•Rådet är positivt till en nationell samordning av screeningprogram liksom en metodisk bedömningsmodell. De etiska aspekterna har i hög utsträckning beaktats i modellen.
•Rådet menar att de åldersintervall som anges i rekommendationerna om screening för bröstcancer samt screening för tjock- och ändtarmscancer kan vara åldersdiskriminerande. Trots bristen på vetenskapligt underlag finns det ur ett etiskt perspektiv anledning att ompröva rekommendationerna för övre åldersgränser. Motiveringen till åldersintervallen bör även framgå tydligt i dokumenten.

Genetisk screening – om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk, 2002.

Vid genetisk screening letar man ärftliga sjukdomsanlag, på samma sätt som man i vanliga hälsoundersökningar kontrollerar blodtryck, blodfetter och spårämnen i urinen. Men genetisk information är särskilt integritetskänslig. Den berör inte bara individen själv, utan kanske hela släkten. Dessutom är sambanden mellan ärftlighet och sjukdom komplicerade, och ett genetiskt test är inte alltid träffsäkert. Många […]