Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Smer har getts tillfälle att kommentera ett utkast till förslag från Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet till ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Läs rådets synpunkter i sin helhet: Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård (pdf 129 KB) Läs om Prioriteringscentrums arbete med revidering av den […]

Remissvar avseende departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-26 Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade departementspromemoria. Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart ges om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon […]