Remissvar ang. betänkandet Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial

Smer är mycket positivt till dessa initiativ och konstaterar att utredningen kommit fram till delvis samma slutsatser som rådet gjorde i den skrivelse om etiska aspekter på nanoteknik som överlämnades till regeringen i oktober 2010. I denna underströks bl.a. behovet av utveckling av test- och riskbedömningsmetodik och av forskning om nanomaterials hälso- och miljörisker samt att riskanalys och etisk utvärdering av forskning och ny teknik måste följa och integreras i alla stadier av innovationsprocessen. Det framhölls även att för att kunna säkerställa en ansvarsfull utveckling av nanotekniken måste etisk analys integreras i en framtida svensk strategi för nanoteknik samt att de etiska aspekterna måste beaktas fortlöpande både på forskningsnivå och politisk nivå och i dialog med allmänheten.