Remissvar ang. departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

2016-10-28 Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen och lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning Smer välkomnar förslaget att Migrationsverket ges möjlighet att fatta ett tillfälligt beslut om ålder tidigare i asylprocessen. Rådet ser att en lagändring i detta avseende kan innebära förbättringar såväl ur ett barnrättsperspektiv […]

Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter

Smer har på eget initiativ tagit fram ett uttalande om etiska aspekter när det gäller användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rådet har länge följt denna fråga och den tidvis intensiva samhällsdebatten. Nu presenterar Smer ett etiskt ramverk för att dessa bedömningar ska användas och genomföras på ett etiskt godtagbart sätt. Om en asylsökande bedöms vara barn eller vuxen […]

Etiskt godtagbart med medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – under vissa förutsättningar

Etiskt godtagbart med medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – under vissa förutsättningar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) anser att det i vissa fall är etiskt godtagbart att använda medicinska åldersbedömningar när den asylsökandes ålder är oklar. Rådet listar i uttalandet ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda när dessa bedömningar görs. Om en asylsökande bedöms vara barn […]