Remissvar avseende nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Smer ser mycket positivt på det nu presenterade nationella kunskapsstödet för vård och behandling av personer med könsdysfori som är en viktig åtgärd för att utjämna ojämlikheter när det gäller tillgången till vård och behandling för personer med könsdysfori. Rådets sammantagna bedömning är att kunskapsstödet är mycket väl genomarbetat och att etisk problematik som aktualiseras i vården av personer med könsdysfori lyfts fram och behandlas på ett bra sätt.