Etikprismottagarens symposium 2016: How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics

Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs. Det är dessa senare frågor som står i centrum för detta symposium, som hålls av Smers etikprismottagare 2015 Göran Hermerén och arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd.

Remissvar avseende SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov

2014-10-24                         Dnr S1985:A/2014/38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov (dnr S2014/3091/FS) Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är övervägande positivt till förslagen i delbetänkandet. Ambitionerna att skapa ett tydligare regelverk, en bättre tillgång till läkemedel samt ett mer jämlikt system är goda. Om smittskyddsläkemedel och tillgång Det är viktigt att smittskyddsläkemedel […]

Smer kommenterar: Individanpassad medicin

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. Det tredje dokumentet i serien Smer kommenterar belyser de etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen, bland annat avseende integritet, solidaritet, prioriteringar och patientinflytande.

Remissvar ang. betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarkanden SOU 2012:75

Utredningen har tydliga begränsningar genom att frågorna om läkemedelssubventioner behandlats ur ett snävt kostnadseffektivitetsperspektiv. Visserligen är kostnadseffektivitetsprincipen viktig, men andra prioriteringsprinciper – människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen – måste beaktas i större utsträckning än utredningen gjort. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, (TLV:s) uppdrag bör ses över så att det tydligare än idag framgår att myndigheten även ska ta hänsyn till andra etiska prioriteringsprinciper än kostnadseffektivitetsprincipen.

Remissvar avseende Ds 2012:16, Genomförandet av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv till tidigare direktiv avseende förhindrande av förfalskade läkemedel. Ändringsdirektivet innehåller flera åtgärder som syftar till att motverka det tilltagande problemet med distributionen av förfalskade läkemedel inom medlemsländerna.