Remissvar avseende delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

2016-10-26 Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av integritetskommittén. Smer lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning  Smer välkomnar utredningens kartläggning och analys av riskerna för integritetsintrång på olika områden. Rådet anser att den är viktig inte minst för att kunna […]

Remissvar avseende slutbetänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Smer ser positivt på flera av utredningens förslag till att undanröja de hinder för informationsöverföring som finns i dag. Rådet ser dock vissa integritetsrisker och har därför gjort andra bedömningar i några frågor.
Smer är positivt till att offentligt finansierade vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde ska kunna utbyta uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst. Rådet anser dock att patientens samtycke bör inhämtas för denna åtgärd.
Smer anser att patientens samtycke även bör inhämtas för att kunna föra sammanhållen journalföring.
Smer anser att det bör vara möjligt för patienten att spärra information mot alla vårdenheter, och inte endast mot ”vårdenheter eller vårdgivare som på grund av patientens aktuella behov av vård inte kan antas behöva ha tillgång till dokumentationen”.

Smer kommenterar: Individanpassad medicin

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. Det tredje dokumentet i serien Smer kommenterar belyser de etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen, bland annat avseende integritet, solidaritet, prioriteringar och patientinflytande.

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. De positiva effekter som kan uppnås genom individanpassad medicin är framför allt utveckling av nya behandlingsmetoder samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och metoder. För den enskilde patienten kan det innebära en vård med högre precision och med färre biverkningar och skador.

Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

Autonomi, eller självbestämmande, är i fokus i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Flera utredningar har tillsatts under 2011 som berör frågorna om patientmakt och integritet. Individen förväntas ta mer ansvar för sin egen hälsa. Ny teknologi och personbaserade e-tjänster, offentliga som kommersiella, uppges stärka den enskildas möjligheter till inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk kunskap och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär förändring av den traditionella patientrollen.