Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Tidiga kirurgiska ingrepp på intersexuella barn får endast göras då de är medicinskt befogade. Ingrepp som syftar till att endast normalisera yttre könsmarkörer bör inte genomföras innan barnet självt kan delta i beslutsfattandet. Det är viktigt att skydda alla barns rätt till kroppslig integritet. Smer kommenterar en färsk rapport från Socialstyrelsen och ett uttalande om […]

Remissvar avseende betänkandet Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016-05-20 Sammanfattning Statens medicinsk-etiska råd: – välkomnar en tydligare reglering som ger ett stärkt skydd för individer som genomgår estetiska behandlingar. Det är av stor vikt att de kroppsbehandlingar som faller utanför hälso- och sjukvårdens reglering, omfattas av ett tydligt och enhetligt regelverk för att ge individer ett ökat skydd. – tillstyrker förslaget att kroppsbehandlingar […]

Remissvar avseende departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

Sammanfattning av Statens medicinsk-etiska råds bedömning:

Rådet är i huvudsak positivt till förslaget om statlig ersättning till barn och unga som drabbats av narkolepsi.
Den statliga ersättningen bör dock omfatta även belopp som överstiger 10 miljoner kr per individ.
Det är viktigt att aktuell forskning om orsakssamband beaktas i den fortsatta hanteringen av den statliga ersättningen, dels gällande den individuella bedömningen av rätt till ersättning, dels gällande vilka åldersgrupper som bör ha rätt till ersättning.

Remissvar avseende Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga

Rådet anser att det är en välskriven vägledning och beslutsstöd inför information och erbjudande om fertilitetsfrämjande åtgärder till unga. Det är positivt att enhetliga riktlinjer tas fram som kan ge stöd för att patienter kommer att behandlas likvärdigt i landet, samt att både pojkar och flickor ges samma möjligheter till information och fertilitetsfrämjande insatser.

Rådet föreslår att man bör komplettera dokumentet med ett separat avsnitt om de etiskt relevanta frågorna som behandlingen aktualiserar, samt något om den svåra situation som föreligger när information ska ges och samtycke inhämtas.