Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

I rapport 2013:2 analyserar rådet en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Det finns dock kunskapsluckor om vilka medicinska risker tekniken medför. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.

Öppet seminarium: Mitokondrie-utbyte för att undvika ärftliga sjukdomar

Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker.

I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker.

Observera att seminariet kommer att hållas främst på engelska.

Assisterad befruktning – etiska aspekter

De medicinska möjligheterna till assisterad befruktning överträffar i dag vad vi kunde föreställa oss för 20 år sedan. Verksamheten har ökat och man beräknar att cirka 3 procent av alla barn som föds i Sverige i dag har tillkommit genom IVF (provrörs-befruktning). I takt med den medicinska utvecklingen har den samhälleliga attityden till assisterad befruktning gått ifrån att vara förhållandevis återhållsam till att bli mer tillåtande.

Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”, där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap från rapporten är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige. Läs mer.

Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, arbetar för närvarande med en rapport där frågor om assisterad befruktning belyses ur medicinsk-etiska perspektiv. I det sammanhanget har SMER liksom b.la. Socialutskottet uppmärksammat en del juridiska oklarheter som har konsekvenser för barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands och deras föräldrar. SMER anser att det är angeläget att dessa juridiska oklarheter skyndsamt regleras.

Rådet återkommer till de etiska aspekterna rörande surrogatmoderskap i den kommande rapporten.