Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. I rådets dokumentserie Smer kommenterar,  kommenterar rådet ett uttalande om fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet [...]

Remissvar ang. Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1

Statens medicinsk-etiska råd ger sina synpunkter på betänkandet Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1.
En majoritet av rådet står fortfarande fast vid att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod som bör bli tillåten i Sverige.

Rådet anser även att de förslag utredningen ger vad gäller barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet är för begränsande. Smer anser att möjligheterna att fastställa rättsliga föräldrar för dessa barn borde utvidgas. Det gäller utländska fastställelser av faderskap såväl som moderskap och föräldraskap. Läs remissvaret i sin helhet.

Uttalande: Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter (pdf 442 KB) 2016-02-17                Dnr S1985: A/2016/15                                                                  Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter   Smer finner med anledning av diskussionen kring höjda ersättningar vid äggdonation och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om rimlig ersättningsnivå till ägg- och spermiedonatorer, att det finns skäl att komma med ett uttalande [...]

Remissvar avseende rapporten ”Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden”

Sammanfattningsvis anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att:

En enhetlig åldersgräns om 40 år för att påbörja samhällsfinansierad IVF med egna ägg är en förbättring jämfört med nuvarande förhållanden, men åldersgränsen bör inte gälla för behandling med donerade ägg.
Åldersgränsen 45 år för att återföra frysta befruktade ägg kan ifrågasättas. En individuell medicinsk bedömning av kvinnans förutsättningar att genomgå graviditet bör istället vara vägledande. Det ska dessutom finnas förutsättningar för att barnet kan växa upp med minst en förälder.
Det är tveksamt att sätta en åldersgräns om 56 år för partners, särskilt med tanke på att assisterad befruktning för ensamstående kvinnor snart kan komma att praktiseras.[...]

Remissvar ang. Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga

Rådet anser att det är en välskriven vägledning och beslutsstöd inför information och erbjudande om fertilitetsfrämjande åtgärder till unga. Det är positivt att enhetliga riktlinjer tas fram som kan ge stöd för att patienter kommer att behandlas likvärdigt i landet, samt att både pojkar och flickor ges samma möjligheter till information och fertilitetsfrämjande insatser.

Rådet föreslår att man bör komplettera dokumentet med ett separat avsnitt om de etiskt relevanta frågorna som behandlingen aktualiserar, samt något om den svåra situation som föreligger när information ska ges och samtycke inhämtas.

Rapport 2013:2, Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

I rapport 2013:2 analyserar rådet en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Det finns dock kunskapsluckor om vilka medicinska risker tekniken medför. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.