Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. I rådets dokumentserie Smer kommenterar,  kommenterar rådet ett uttalande om fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet […]

Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)

Smer tillstyrker förslaget om att ta bort undantaget gällande registrering av uppgifter i samband med aborter i patientregistret (PAR). Det främsta argumentet för rådets bedömning är att abortvården bör kunna följas upp, kvalitetssäkras och utvärderas för att främja en god, säker och jämlik vård för de personer som genomgår abort. Rådet vill betona vikten av att registeruppgifterna inte används på ett sätt som kan komma enskilda personer till skada.