Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. I rådets dokumentserie Smer kommenterar,  kommenterar rådet ett uttalande om fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet […]

Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)

2015-11-16                                        Dnr S1985:A/2015/35 Socialdepartementet 103 33 Stockholm   Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS) Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda hemställan och lämnar härmed sina synpunkter. Sammanfattning av rådets bedömning Smer tillstyrker förslaget om att ta bort undantaget gällande registrering […]