Arkivsida

De etiska utmaningarna med AI måste hanteras

De etiska utmaningarna med AI i hälso- och sjukvården måste tas på allvar. Endast så kan möjligheterna med teknologin tillvaratas fullt ut. Den slutsatsen drar Smer i en ny publikation.

Ingemar Engström får Smers etikpris 2019

Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 tilldelas Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, för hans insatser för att fördjupa samhällsdebatten kring svåra medicinsk-etiska frågor.

Nya rådet är igång

Smer fick i slutet av maj en ny ordförande, Kenneth Johansson, och delvis nya medlemmar. Det nya rådet träffades i slutet av augusti för att sätta ramarna för den kommande verksamhetsperioden och diskutera aktuella ärenden. Mycket är på gång. Läs protokollet från mötet.

Harriet Wallberg ska se över rådets uppdrag

Harriet Wallberg har fått i uppdrag att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå inom det medicinska området. Hon ska även se över Statens medicinsk-etiska råds uppdrag och redovisa för- och nackdelar med möjliga organisationsformer. Arbetet ska b.la. göras i samråd med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och riksdagens socialutskott. Läs mer >>